Gebruiksvoorwaarden Privacybeleid Voorwaarden voor ontwikkelaars Antispambeleid

Servicevoorwaarden

Voor het laatst bijgewerkt op: 31 juli 2013
Welkom bij Webs (voorheen: Freewebs)

De services die door Vistaprint Nederland B.V. en Webs ("Webs" of "ons" or "we/wij" or "onze") worden aangeboden, omvatten de websites op https://www.webs.com en https://www.freewebs.com en daarnaast veel andere gerelateerde websites, taakbalken, widgets of andere distributiekanalen die we regelmatig gebruiken (gezamenlijk de Sites) en andere functies, inhoud, services of toepassingen die wij regelmatig aanbieden (gezamenlijk de Services).

Deze overeenkomst (de Servicevoorwaarden of de Overeenkomst) bevat de wettelijk bindende voorwaarden voor het gebruik van de services. Door gebruik te maken van de Services stemt u in met deze voorwaarden, ongeacht of u dit doet als Maker van websites (hetgeen betekent dat u zich hebt aangemeld om onze programma’s te gebruiken voor het bouwen van een website), Lid (hetgeen betekent dat u zich hebt aangemeld op een van de door de Websites gehoste websites), Bezoeker (hetgeen betekent dat u de Website of hierdoor ondersteunde websites bezoekt), Ontwikkelaar van Toepassingen (hetgeen betekent dat u toestemming hebt gekregen om een toepassing of iets dergelijks te bouwen of te gebruiken die gegevens (een Toepassing) van de Websites ontvangt. De term Gebruiker verwijst naar een Bezoeker, Lid of een Maker van websites. Wanneer u op een van de websites, toepassingen of services van de Websites bladert, zich aanmeldt of deze gebruikt, gaat u akkoord met deze Servicevoorwaarden, alsmede met de richtlijnen die wij van tijd tot tijd openbaar maken, waaronder het Privacybeleid en de Voorwaarden voor Ontwikkelaars van Toepassingen (gezamenlijk genoemd: de Richtlijnen). Indien u het niet eens bent met de Voorwaarden voor Ontwikkelaars van Toepassingen, onze Servicevoorwaarden of een van onze andere Richtlijnen, dient u onmiddellijk ons Platform te verlaten en met het gebruik ervan te stoppen.

U verklaart dat u volledig in staat en bevoegd bent om akkoord te gaan met de voorwaarden, bepalingen, verplichtingen, verklaringen en garanties zoals deze in de Servicevoorwaarden zijn vastgelegd. Als u op Webs een toepassing uitvoert of creëert en daarbij een bedrijf of juridische entiteit vertegenwoordigt, (i) verklaart u dat u bevoegd bent om deze Overeenkomst uit naam van dat bedrijf of die entiteit aan te gaan en (ii) u verklaart dat de termen ‘u’ en ‘uw’ in deze Overeenkomst verwijzen naar uw bedrijf of juridische entiteit.

1. Bevoegdheid

Het gebruik en het lidmaatschap van de ‘Services’ is nietig indien verboden. Door gebruik te maken van de Services verklaart en garandeert u dat: (a) u de aanmeldingsgegevens naar waarheid en accuraat hebt opgegeven; (b) u die gegevens zult bijwerken; (c) u dertien jaar of ouder bent; en (d) dat met uw gebruik van de Services geen inbreuk wordt gemaakt op enige van kracht zijnde wet of rechtsregel. Bij het vermoeden dat u minder dan dertien jaar oud bent kunnen wij uw account of Website (voor zover van toepassing) zonder voorafgaande waarschuwing afsluiten.

2. Wachtwoord

Als u Lid of Maker van websites wordt, moet u een wachtwoord voor uw account kiezen. U bent er zelf verantwoordelijk voor om uw wachtwoord vertrouwelijk te houden. Tevens bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die met uw account worden uitgevoerd. U stemt er mee in geen gebruik te maken van het account, de gebruikersnaam of het wachtwoord van een andere Gebruiker, noch op enig moment uw wachtwoord aan een derde te geven of op enige andere wijze de veiligheid van uw account in gevaar te brengen. U stemt ermee in om ons You agree to onmiddellijk op de hoogte te stellen van ieder ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account, alsmede van iedere inbreuk op de veiligheid. U begrijpt dat wij ons het recht voorbehouden om juridische stappen te ondernemen tegen een ieder die misbruik maakt van een account of een lidmaatschap van de Websites.

3. Tarieven

Onze basisoplossing voor het bouwen en hosten van websites wordt u gratis aangeboden. Dit wordt mogelijk gemaakt door reclame. U kunt uw account upgraden door Premium Services en aanvullende functies te kopen. Deze worden regelmatig door ons, toepassingen of onze zakelijke partners aangeboden. In al deze gevallen is de verkoper van deze diensten en de partij waarmee u een Overeenkomst aangaat Vistaprint Nederland B.V. Zie de artikelen 11 tot 16 voor meer specifieke voorwaarden over onze Betaalde Services en onze betalingsvoorwaarden.

4. Controle van de inhoud van de website en gebruikersgegevens

U beheert zelf de websites die u met behulp van de Services bouwt zelf en Webs maakt geen enkele aanspraak op welke eigendomsrechten dan ook van teksten, documenten, afbeeldingen, foto’s, video’s, geluiden, muziekwerken, commentaren, aanbevelingen, forums, lijsten, logo’s, handelsmerken, posts, berichten, tags, geschreven werk of ander geschreven werk dat is toegevoegd of verbonden met het voorgaande (gezamenlijk: Inhoud) en door u of door een Bezoeker of Lid van uw Websites is toegevoegd. Webs heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de Inhoud op uw website en Webs heeft geen enkele verantwoordelijkheid om die Inhoud op uw Website te controleren. U bent dan ook verantwoordelijk voor de verwijdering van alle Inhoud die in strijd is met deze Servicevoorwaarden en u bent er verantwoordelijk voor dat aan deze Servicevoorwaarden wordt voldaan.

Door een website te bezoeken of Lid te worden van een website die met behulp van de Services is gebouwd gaat u ermee akkoord dat de gegevens die u tijdens de aanmeldingsprocedure verstrekt (waaronder uw e-mailadres) en uw interacties met de website toegankelijk zijn voor de Maker van de website en zijn rechtmatige vertegenwoordigers en beheerders, alsmede voor de Ontwikkelaar van Toepassingen wiens toepassingen op de Website draaien. Door Toepassingen of services toe te voegen of te gebruiken van de bij ons aangesloten bedrijven of zakelijke partners, stemt u er tevens mee in dat de Inhoud of informatie die u, de Bezoekers van uw Website of Leden, tijdens de interactie met uw website, toepassing of services deelt, toegankelijk is voor de desbetreffende Ontwikkelaar van Toepassingen, de aangesloten bedrijven of zakelijke partners en hun rechtmatige vertegenwoordigers. Wij eisen dat Makers van websites, Ontwikkelaars van Toepassingen, aangesloten bedrijven en zakelijke partners uw privacyinstellingen en ons Privacybeleid respecteren,maar uw overeenkomst met die Makers van websites, Ontwikkelaars van toepassingen, de aangesloten bedrijven en zakelijke partners bepaalt de wijze waarop zij de met hen gedeelde Inhoud en gegevens mogen gebruiken. Zorg er voor dat u de privacyinstellingen, de voorwaarden en het Privacybeleid van de website, Toepassing of service begrijpt voordat u interacties aangaat. Webs kan niet garanderen dat dergelijke derden zich aan hun contractuele verplichtingen houden en Webs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige handeling van deze derden, of voor het afdwingen van enige overeenkomst die deze derden met u of ons aangaan.

Als Maker van websites hebben u en uw rechtmatige vertegenwoordigers en beheerders toegang tot de e-mailadressen van de Leden van uw website, alsmede tot bepaalde gegevens, Inhoud en gegevens die tijden de inschrijving op en het gebruik van uw website (Gegevens van Website-leden). Webs kan u ook toegang verlenen tot bepaalde gebruikersgegevens die we als onderdeel van onze Services verzamelen (samen met de Gegevens van Website-leden en andere door u verzamelde gegevens zijn dit de Gebruikersgegevens). U verklaart een privacybeleid te hanteren dan wel anderszins aan uw Bezoekers en Leden duidelijk te maken welke Gebruikersgegevens u gebruikt en hoe u die wilt gebruiken, openbaar maken of delen. U verklaart tevens er mee in te stemmen dat tussen u en Webs, voor zover het deze Overeenkomst en elkaars Gebruikersrechten betreft: (i) Webs alle rechten, titels en belangen, inclusief de intellectuele eigendomsrechten van alle door ons verzamelde Gebruikersgegevens in eigendom heeft en (ii) dat u alle rechten, titels en belangen, inclusief de intellectuele eigendomsrechten van alle door u verzamelde Gebruikersgegevens in eigendom heeft. Niettegenstaande het bovenstaande geeft u Webs, ten behoeve van het in standhouden van uw website op de Websites, hiermee een niet-exclusief, wereldwijd, onherroepelijk, overdraagbaar, sublicentieerbaar, volledig betaald, royaltyvrij recht en toestemming om: (i) de Gebruikersgegevens te gebruiken, te vermenigvuldigen, op te slaan, te veranderen, afgeleide producten te maken, te verspreiden, openbaar te maken en af te spelen, op of via de Websites dan wel op alle media waar de Services nu of in de toekomst op verspreid worden; (ii) de Gebruikersgegevens en gerelateerde gegevens als een geheel, of op een andere niet tot de persoon herleidbare wijze (inclusief het gebruik in gerichte reclame op een niet tot de persoon herleidbare wijze) te gebruiken of openbaar te maken; en (iii) de Gebruikersgegevens te gebruiken op een andere manier die binnen het Privacybeleid van Webs is toegestaan.

5. Uw verplichtingen tot bescherming van de Gebruikersgegevens

U stemt er mee in dat u als u Gebruikersgegevens verzamelt of toegang hebt verkregen tot Gebruikersgegevens, deze gegevens niet zult gebruiken, vertonen of delen op een wijze die in strijd is met de door de Gebruiker gekozen privacyinstellingen, onze Servicevoorwaarden en Richtlijnen en alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. U stemt er tevens mee in dat uw gebruik en openbaarmaking van de Gebruikersgegevens binnen de grenzen van een redelijke bescherming van de rechten van de Gebruiker zal blijven en dat u bij het gebruik en de openbaarmaking van Gebruikersgegevens onder geen enkel beding een minder stringente bescherming van privacy en vertrouwelijkheid zult hanteren dan de in ons Privacybeleid. U verklaart onmiddellijk alle Gebruikersgegevens te vernietigen: (i) van iedere Gebruiker die zich afmeldt, de verbinding verbreekt of op enige ander wijze geen gebruik meer van uw website, Toepassing of service wil maken; (ii) als wij uw website, Toepassing of service afsluiten; (iii) op ons verzoek of op het verzoek van de Gebruiker. Zodra de Website of de Gebruikersgegevens zijn vernietigd is Webs niet verplicht om op de Websites back-up-kopieën te bewaren van deze Gebruikersgegevens. Webs geeft geen enkele garantie dat de Gebruikersgegevens op de Websites veilig worden opgeslagen. Voor de zekerheid kunt u beter zelfstandig back-ups van de Gebruikersgegevens maken. Dit alles binnen de grenzen van hetgeen is toegestaan door de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. U accepteert het dat Webs het account van iedere Gebruiker (inclusief Leden van uw Website(s) of gebruikers van uw Toepassing(en)) in overeenstemming met de Servicevoorwaarden mag beëindigen.

6. Eigendomsrechten van de Content

Door het weergeven of publiceren (plaatsen) van Inhoud op of via de Services verleent u Webs hierbij, voor nu en in de toekomst, een beperkte licentie om deze Inhoud, geheel of gedeeltelijk, in wat voor vorm, media of technologie dan ook te gebruiken, te veranderen, openbaar te vertonen, openbaar weer te geven, te publiceren, te reproduceren, te verspreiden, de desbetreffende informatie op te slaan, te bewerken, te vertalen en er afgeleide werken van te maken. Dit uitsluitend en alleen voor gebruik in relatie tot de Services.

Zonder deze licentie zou Webs niet in staat zijn de Services te leveren. De licentie die u aan Webs verleent is niet exclusief (dit houdt in dat u vrij bent om naast Webs aan een ander licentie voor uw Inhoud te verlenen), volledig betaald en vrij van royalty’s (dit houdt in dat Webs u niet hoeft te betalen voor het gebruik van de door u geplaatste Inhoud), overdraagbaar en het verlenen van sublicenties is toegestaan (hierdoor kan Webs gebruik maken van de aangesloten bedrijven en subcontractors, zoals netwerken die inhoud leveren om de Services te leveren) en wereldwijd (omdat Internet en de diensten een wereldomvattend bereik hebben). Deze licentie wordt automatisch beëindigd op het moment dat u uw Inhoud uit de Services verwijderd hebt, tenzij u uw Inhoud met anderen gedeeld hebt die het niet verwijderd hebben. U begrijpt en gaat er mee akkoord, dat uw Inhoud nog op Websites kan verschijnen nadat u het van de Websites hebt verwijderd, doordat delen van uw Inhoud aanwezig kunnen blijven op pagina’s van derden, verbonden kunnen zijn met RSS-feeds, gebruikersprofielen of andere functies, dan wel op servers gearchiveerd kunnen zijn. Bovendien is het zo dat als u Inhoud of gegevens publiceert met de instellingen ‘iedereen’ of ‘openbaar’ iedereen, ook mensen van buiten de Websites, toegang heeft tot deze informatie. Wij hebben geen controle over wat zij er mee doen.

Zodra u Inhoud op een Website plaatst, verleent u de Maker van de website, andere Leden van die Website of het algemeen publiek toestemming om uw Inhoud te bekijken en te gebruiken. Dit is afhankelijk van de privacyinstellingen en het privacybeleid van de Website. Zorg ervoor dat u de privacyinstellingen van de website en het privacybeleid begrijpt voordat u uw Inhoud plaatst.

U verklaart en garandeert dat: (i) u de door u op of met behulp van de Services geplaatste Inhoud in eigendom hebt, of dat u anderszins het recht hebt de licentie zoals in dit artikel omschreven te verlenen, en (ii) het plaatsen van uw Inhoud op of met behulp van de Services niet in strijd is met de privacyrechten, publicatierechten, intellectuele eigendomsrechten, contractuele rechten of enige andere rechten van enige derde. U verklaart alle royalty’s, tarieven en andere gelden die u aan enig persoon verschuldigd bent met betrekking tot door u geplaatste Inhoud op of met behulp van de Services, te betalen.

Als een website van de Websites wordt verwijderd, kan ook de Inhoud die bij die Website behoort, naar goeddunken van de Maker van de website of Webs, worden verwijderd. We raden u aan u ervan te overtuigen dat u met deze mogelijkheid kunt instemmen voordat u uw Inhoud op een Website plaatst. U moet zich er van bewust zijn dat Webs niet verplicht is back-up kopieën van Inhoud op de Websites (inclusief uw Inhoud) te maken, en dat Webs dat mogelijkerwijs ook niet doet indien de Website of Inhoud wordt verwijderd. Overigens garandeert Webs, noch tijdens de looptijd van deze Overeenkomst, noch daarna, dat uw Inhoud veilig op de Websites is opgeslagen. U zult zelf een onafhankelijke back-up van uw Inhoud moeten maken.

De Services van Webs bevatten eigendomsrechten die beschermd worden door copyright, handelsmerk, patentrechten, handelsgeheim en andere wetten van de Verenigde Staten en andere landen (de Inhoud van Webs). Webs behoudt zich de eigendom en alle rechten voor van de Inhoud van Webs en de Services. Webs geeft u hierbij een beperkte licentie die vrij kan worden ingetrokken en waarvan geen sublicentie kan worden verleend om de Inhoud van Webs (exclusief softwarecode) uitsluitend voor eigen gebruik en in relatie met het gebruik van de Services te reproduceren en te vertonen. Tussen u en de Websites blijven alle intellectuele eigendomsrechten van de Webs-technologie die geen deel uitmaken van uw Inhoud, eigendom van Webs of zijn licentieverleners.

De Services van Webs bevatten Inhoud van Gebruikers en andere licentieverleners. Behalve de door u geplaatste Inhoud, mag u zonder toestemming van de eigenaar van de Inhoud, geen Inhoud kopiëren, veranderen, vertalen, publiceren, uitzenden, opslaan, verzenden, distribueren, vertonen, laten zien, ontleden, reconstrueren, proberen de broncode te achterhalen, er van afgeleide werken creëren, verhuren of verkopen.

We waarderen te allen tijde uw opmerkingen of andere suggesties over Webs, maar u begrijpt dat we ze kunnen gebruiken zonder enige verplichting u ervoor te compenseren (net zo min als u een verplichting hebt om ze te geven).

7. Geplaatste Inhoud

Let goed op de Inhoud die u plaats op een Website en op de Inhoud die u aan andere Gebruikers levert. Het is niet geoorloofd de Services te gebruiken voor het plaatsen, verspreiden of doorgeven van enig obscene, wellustige, excessieve gewelddadige, treiterende, seksueel expliciete of anderszins verwerpelijke inhoud. Ondanks dit verbod kan door andere Gebruikers doorgegeven Inhoud onjuiste, ongepaste, offensieve of expliciet seksuele materiaal, producten of diensten bevatten. Webs aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit materiaal. Gebruik dit formulier om contact met ons te nemen als u merkt dat de Services oneigenlijk gebruikt worden.

Zonder enige verplichting hiertoe kan Webs naar eigen goeddunken alle Inhoud verwijderen of alle betrokken Websites of accounts tijdelijk blokkeren die naar haar oordeel deze Overeenkomst schendt, of welke beledigend of illegaal is, of die de rechten van iemand schendt, hem schade berokkent of hem in gevaar brengt. Webs aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het controleren van de Services op ongepaste Inhoud of gedrag. Als Webs er op enig moment, naar eigen goeddunken, voor kiest de Services te controleren, aanvaardt Webs desalniettemin geen enkele verantwoordelijkheid voor de Inhoud, geen enkele verplichting voor het aanpassen of verwijderen van ongepaste Inhoud, en geen enkele verantwoordelijkheid voor het gedrag van de Gebruiker die dergelijke Inhoud plaatst.

U bent zelf volledig aansprakelijk voor de Inhoud die u op of met behulp van de Services plaatst, alsmede voor alle materiaal of gegevens die u naar andere Gebruikers verstuurt, inclusief uw interacties met andere Gebruikers. Webs hoeft geen goedkeuring te verlenen aan en heeft geen enkele controle over de Inhoud. Inhoud wordt niet noodzakelijkerwijs voorafgaand aan plaatsing door Webs bekeken en geeft niet noodzakelijkerwijs de mening en het beleid van Webs weer. Webs garandeert op geen enkele wijze, expliciet noch impliciet, de juistheid en betrouwbaarheid van de Inhoud of van materiaal of gegevens die u verstuurt of ontvangt van andere Gebruikers.

8. Verboden Inhoud of activiteiten

Hieronder volgt een gedeeltelijke lijst van verboden Inhoud en activiteiten op Websites of de Services. Webs behoudt zich, naar eigen goeddunken, ongeacht het moment, al dan niet met voorafgaande waarschuwing en zonder enige aansprakelijkheid, het recht voor om alle berichten (inclusief privéberichten) te verwerpen, weigeren, verwijderen, beperken, blokkeren of u geheel of gedeeltelijk de toegang tot de Services te ontzeggen, indien wij menen dat u dit artikel overtreedt. Tevens behoudt Webs zich het recht voor om naar eigen goeddunken de toepasselijke juridische stappen te ondernemen tegen een ieder die dit artikel overtreedt. In een dergelijke situatie zal altijd aangifte worden gedaan en zal volledig worden samengewerkt met de bevoegde autoriteiten. Wat als verboden Inhoud en activiteiten wordt aangemerkt staat ter vrij beoordeling van Webs en omvat in elk geval, maar is niet beperkt tot, het volgende:

 • al hetgeen dat kan worden aangemerkt als, of dat bijdraagt aan een misdaad of een onrechtmatige daad;
 • Al hetgeen dat kan worden aangemerkt als illegaal, misleidend, schadelijk, kwaadaardig, haatdragend, bedreigend, intimiderend, treiterend, discriminerend, inbreukmakend op privacy rechten of openbaarheidsrechten, vernederend is (zowel openbaar als anderszins), lasterlijk, pornografisch of dat naaktheid of expliciet of nodeloos geweld bevat;
 • Al hetgeen dat informatie of andere inhoud weergeeft waar u op grond van enige wet, overeenkomst of fiduciaire rechtsverhouding niet over vermag te beschikken, dan wel op andere wijze iemands anders rechten schendt of daar inbreuk op maakt;
 • Al hetgeen dat kan worden aangemerkt als het plaatsen of het anderszins verzenden van ongeoorloofde commerciële berichten (zoals spam);
 • Al hetgeen dat kan worden aangemerkt als ongeoorloofde multi-level marketing, zoals een piramidespel;
 • Al hetgeen waarmee getracht wordt aanmeldingsgegevens te verkrijgen of een aan iemand anders toebehorend account te openen;
 • Al hetgeen waarmee persoonsgegevens van andere Gebruikers wordt geplaatst of getracht wordt die te verkrijgen, of waarmee bewust getracht wordt informatie over minderjarigen van minder dan dertien jaar oud te verkrijgen;
 • Al hetgeen waarmee getracht wordt de advertenties die wij op uw Website plaatsen te verbergen;
 • Al hetgeen waarmee automatisch gebruik wordt gemaakt van het systeem, zoals scripts, bots, spiders of scrapers, om berichten te verzenden, in te loggen op een account of Gebruikersinhoud of gegevens te verzamelen;
 • Al hetgeen waarmee de Services of het netwerk of diensten verbonden aan de Services wordt gehinderd, onderbroken, geschaad of dat een overbelasting van de Services veroorzaakt;
 • Al hetgeen waarmee getracht wordt om zich uit te geven voor een andere persoon of entiteit, waaronder, maar niet uitsluitend, het zich voordoen als een Lid of een Webs official of het valselijk of anderszins misleidend voorwenden van een connectie met een persoon of entiteit;
 • Al hetgeen waarmee valse persoonsgegevens aan de Websites wordt geleverd of waarmee zonder toestemming van de betreffende persoon voor iemand anders een account wordt geopend;
 • Al hetgeen dat kan worden aangemerkt als het zonder onze voorafgaande toestemming verkopen of overdragen van uw account;
 • Al hetgeen waarmee een Website wordt gecreëerd of onderhouden die: (i) automatisch naar een andere webpagina doorverwijst of (ii) die inhoud bevat of host voor het op afstand laden van andere webpagina’s;
 • Al hetgeen waarmee het uploaden van virussen of andere malware mogelijk is;
 • Al hetgeen dat de Services gebruikt om een hyperlink te creëren naar inhoud die op de Websites niet is toegestaan.
 • Al hetgeen dat een overtreding van deze Servicevoorwaarden mogelijk maakt of aanmoedigt;
 • prostitutie, escortdiensten of mensenhandel voor seksuele doeleinden, ongeacht legaal of niet, betreffen.
9. Anti-spam

Wat is webspam?

Webspam bestaat uit webpagina's die zijn bedoeld om de algoritmes van zoekmachines te manipuleren. Hierdoor krijgen websites een kunstmatig hoge score voor bepaalde sleutelwoorden of zoektermen, vaak met de bedoeling om hier financieel voordeel bij te hebben.

Webs neemt spam en webspam zeer serieus en hanteert een zero-tolerancebeleid met betrekking tot spam, webspam of aanverwante zaken. De volgende zaken zijn NIET TOEGESTAAN en zijn in strijd met de Servicevoorwaardenovereenkomst:

Inhoudelijke spam: Webs staat niet toe dat gebruikerswebsites of webpagina's gevuld worden met populaire zoektermen of zoektermen die te gelde gemaakt kunnen worden.
Spam via links: Webs staat niet toe dat er links naar pagina's worden aangemaakt met als enig of belangrijkste doel de linkscores van de pagina's te verhogen.
Inhoud die automatisch of via programmatuur wordt gegenereerd: Webs staat geen inhoud toe die via programmatuur wordt gegenereerd. Inhoud die via programmatuur wordt gegenereerd bestaat uit willekeurige stukken tekst die geen betekenis hebben voor de lezer, maar wel zoektermen bevatten.
Overmatig gebruik van zoektermen: Webs staat geen reclame van sites toe die gebruikmaken van 'keyword stuffing', een techniek waarmee webpagina's met sleutelwoorden worden geladen waardoor de website meer treffers bij het zoeken krijgt.
Cloaking: Webs accepteert geen reclame van websites die cloaking gebruiken, een techniek waarbij de inhoud die aan zoekmachines wordt aangeboden verschilt van de inhoud die aan gebruikers wordt aangeboden.
Verborgen doorverwijzingen van JavaScript: Webs accepteert geen reclame van websites die verborgen doorverwijzingen van JavaScript gebruiken. Verborgen doorverwijzingen zijn bedoeld om zoekmachines om de tuin te leiden. Er zit verschil in de inhoud die aan de zoekmachine wordt aangeboden en de inhoud die gebruikers te zien krijgen. Het is binnen de Servicevoorwaardenoverkomst niet toegestaan om JavaScript, een meta-refresh of andere technieken te gebruiken om een gebruiker naar een andere pagina te leiden met als doel om de gebruiker een andere pagina te tonen dan het verzamelprogramma van een zoekmachine ziet.
Doorsluispagina's: Webs accepteert geen reclame van webpagina's die bedoeld zijn om op bepaalde zinsdelen hoog te scoren in de zoekresultaten van zoekmachines, met als doel gebruikers vervolgens naar een andere pagina te leiden. In veel gevallen worden doorsluispagina's op een bepaald zinsdeel geschreven en leiden ze gebruikers via een trechter naar één bepaald eindpunt.
Inhoud met handelsmerken: Webs staat niet toe dat er handelsmerken van derden in de naam, het domein, het subdomein of in gekoppelde kopteksten van uw website worden gebruikt.
Verborgen teksten of links: Webs staat geen verborgen teksten of links in uw inhoud toe waarmee de scores van zoekmachines gemanipuleerd kunnen worden. Dit wordt gezien als misleiding en is derhalve in strijd met de Servicevoorwaardenovereenkomst.
Linkstelsels: Webs accepteert geen links die bedoeld zijn om de scores bij zoekresultaten van een website te manipuleren. Websites van gebruikers die zich van dit soort praktijken bedienen worden gezien als onderdeel van een linkstelsel en worden geblokkeerd. Hieronder valt elke manier waarop links naar uw site worden gemanipuleerd maar ook links die vanaf uw site doorlinken. Het manipuleren van deze links beïnvloedt de kwaliteit van de zoekresultaten en dit is in strijd met de Servicevoorwaardenovereenkomst van Webs.

Als u zich voor een Webs-account aanmeldt, gaat u akkoord en zult u uw account niet gebruiken voor het versturen van spam of het verspreiden van virussen of zult u op enige andere wijze de service niet misbruiken. Alle gebruikers van Webs-producten, -apps en -services dienen zich aan deze overeenkomsten te houden die onderdeel van de Servicevoorwaardenovereenkomst zijn.

Als Webs ontdekt dat een gebruiker in strijd met deze overeenkomst handelt, behouden wij ons het recht voor de gebruiker met onmiddellijke ingang te blokkeren. Indien het probleem zich blijft voordoen, behouden wij ons het recht voor om het gehele account te blokkeren en toegang tot alle Webs-producten, -apps en -services te weigeren. In zulke gevallen sturen wij een melding naar het opgegeven tweede e-mailadres van de websitebeheerder.

Als u ontdekt dat een Webs-gebruiker in strijd met deze overeenkomsten handelt, kunt u het misbruik aan Webs rapporteren via het onderdeel Misbruik rapporteren.

10. Webs-merken en modellen

Webs handelsmerken, logo’s, servicemerken, afbeeldingen, handelsnamen en andere onderscheidende merktekens die in verband met de Services worden gebruikt zijn het eigendom van Webs en mogen niet zonder haar toestemming worden gebruikt. Andere handelsmerken die op onze Services kunnen verschijnen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Webs behoudt zich het recht voor om in uw website, voor Webs van toepassing zijnde meldingen over auteursrechten en handelsmerken, alsmede links naar onze Servicevoorwaarden, ons Privacybeleid en onze Richtlijnen te plaatsen. Alle opmerkingen en links zullen consequent op de door Webs vastgestelde manier en plek worden geplaatst. Ten aanzien van deze Overeenkomst zijn alle door Webs ter beschikking gestelde modellen aan auteursrechten onderworpen en worden geacht deel uit te maken van de Websites. Deze modellen worden de gebruikers van Webs enkel onder een beperkte licentie voor gebruik aangeboden, en zijn derhalve niet te koop of beschikbaar voor onbeperkt gebruik. De onderhavige licentie beperkt het gebruik van de modellen tot door Webs gehoste websites. Webs modellen mogen niet worden overgedragen of gehost door een andere webhost of door een andere Internet Service Provider.

11. Gebruikersondersteuning

Als Maker van websites dient u volledige ondersteuning van uw Website(s) te bieden en te onderhouden, inclusief het beantwoorden van vragen van uw Leden en Bezoekers. Als u als Maker van websites vragen hebt over uw account, neem dan contact op met onze Klantenservice voor de beantwoording van de meest gangbare vragen of bezoek deze pagina om contact op te nemen met een klantenservicemedewerker.

12. Premium Service

Momenteel omvat onze Premium Service verschillende mogelijkheden voor onze Makers van websites, zoals het verwijderen van advertenties van uw site, het gebruik van uw eigen domeinnaam, het verwijderen van Webs-reclamelinks of -afbeeldingen en de toevoeging van extra opslagruimte en bandbreedte. De actuele categorieën en prijzen van onze Premium Service vindt u hier. Alle prijzen worden van regelmatig aangepast. Webs kan voor reclamedoeleinden of voor het aanbieden van nieuwe diensten de kosten van Premium Services tijdelijk veranderen. Dergelijke veranderingen gaan met onmiddellijke ingang in vanaf het moment waarop Webs de tijdelijke reclameactie of de nieuwe diensten op de Websites plaatst. Iedere niet tijdelijke of aan reclame gerelateerde prijsverandering van de Premium Services wordt dertig (30) dagen nadat we u daarvan via een bericht op de hoogte hebben gesteld van kracht. De veranderingen zijn alleen met terugwerkende kracht voor de door u aangekochte Premium Services. Tenzij anders vermeld zijn alle kosten in US Dollars.

13. Andere betaalde Services

Als Maker van websites kunt u naast de Premium Service nog andere betaalde Services bestellen (gezamenlijk vormen de Premium Services en de Aanvullende Premium Services de Betaalde Services). Deze kunnen worden geleverd als een éénmalige transactie of als een terugkerend abonnement in samenhang met een Toepassing, of als extra services. Ze kunnen door ons alleen, of door ons in samenwerking met Ontwikkelaars van Toepassingen, aangesloten bedrijven, of zakelijke partners worden geleverd. Voordat u een dergelijke op een specifieke aankoop gerichte overeenkomst aangaat, kunt u worden geconfronteerd met extra voorwaarden. De desbetreffende transactie zal aan deze extra voorwaarden onderworpen zijn.

Let op: wanneer transacties met derden sluit, zoals de aankoop van een product of services via een website die door de Websites gehost wordt, en u krijgt hierover een conflict, dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Ofschoon het mogelijk is dat wij ingrijpen bij conflicten over betalingen tussen Gebruikers, hebben wij daartoe geen enkele verplichting.

14. Betaling

U bent verantwoordelijk voor de tijdige betaling van alle verschuldigde bedragen en belastingen verbonden aan de Betaalde Services. Hierbij moet u gebruikmaken van een hier toegestane Betalingswijze. U machtigt Webs om alle in het kader van uw accounts bij Webs verschuldigde bedragen in rekening te brengen bij uw creditcard, oplaadcard, betaalpas, PayPal of rekening bij een financiële instelling (hierna genoemd: Betalingswijze). Als u een Betalingswijze bij ons indient verklaart u daarmee dat u bevoegd bent om van die Betalingswijze gebruik te maken. Tevens machtigt u ons het verschuldigde bedrag te innen en alle op de financiële transactie betrekking hebbende informatie op te slaan. Als u een aankoop doet machtigt u ons (en het door ons aangewezen incassobureau) het volledige verschuldigde bedrag in rekening te brengen bij de door u aangewezen Betalingswijze. Voor de Premium Service maken we uitsluitend gebruik van automatische incasso. U stemt er derhalve mee in dat Webs aan het begin van iedere termijn het verschuldigde bedrag automatisch bij uw Betalingswijze in rekening brengt. Als u, bijvoorbeeld, kiest voor een Premium Service met een maandtermijn, dan wordt maandelijks op de zelfde dag als u de knop Bestellen hebt ingedrukt het verschuldigde bedrag van uw rekening afgeschreven. We kunnen u voor de betaling van de Premium Service ook een vooruitbetalingsoptie aanbieden (het Pre-Payment Plan). Als u kiest voor het Pre-Payment Plan, dan wordt het verschuldigde bedrag bij aanvang van iedere nieuwe periode overeenkomstig de dan geldende tarieven van uw Betalingswijze afgeschreven. Om de continuïteit van de Services te garanderen en om u behulpzaam te zijn zullen we, ten aanzien van de betaaldatum, automatisch de datum vernieuwen als de betaaldatum op een datum valt die later is dan de vervaldatum van uw creditcard.

U bent er mee bekend en stemt er mee in dat alle creditcard en andere betalingsgegevens die u aan Webs verleent kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals een incassobureau of een kredietbureau.

Dit uitsluitend om uw kredietwaardigheid te controleren, betaling aan Webs te verzekeren en voor het onderhouden van uw account. Als u met een creditcard of betaalpas betaalt, kunnen we van tevoren van de kaartuitgever een bevestiging voor het bedrag van de aankoop vragen. We zullen het verschuldigde bedrag op uw kaart in rekening brengen op het moment van de aankoop of kort daarna. U bent volledig zelf verantwoordelijk voor het door uw bank in rekening brengen van extra kosten, als u per betaalpas betaalt en uw betaling het saldo van uw rekening overstijgt. U stemt er mee in alle kosten van uw account voor Betaald Services, in overeenstemming met deze Overeenkomst en de van toepassing zijnde voorwaarden van de Betaalde Services, te betalen, ongeacht of iemand anders (inclusief kinderen, familie en vrienden) die uw account gebruikt die heeft gemaakt. Als uw Betalingswijze niet tot een betaling leidt of als u niet op tijd betaalt: (a) stemt u ermee in dat u op ons verzoek alle voor uw account verschuldigde bedragen betaalt en aan ons alle onkosten vergoedt voor terugstortingen, terugvorderingen, claims, tarieven, boetes, strafbetalingen en andere verplichtingen (inclusief kosten en aanverwante uitgaven) die voortkomen uit, of het gevolg zijn van door u goedgekeurde of geaccepteerde betalingen; (b) kan Webs kosten in rekening brengen die het gevolg zijn van het gebruik van een andere betalingswijze (dit geldt ook voor de andere door ons aangeboden betalingswijzen); en (c) behoudt Webs zich het recht voor om het gebruik van de Premium Services of uw account te blokkeren of beëindigen, hieronder valt ook het verwijderen van uw Website van de Websites. Met uitzondering van hetgeen hierna vermeld wordt, worden door u gedane betalingen niet teruggestort. U stemt ermee in om als u het niet eens bent met de in rekening gebrachte bedragen dit binnen dertig (30) dagen schriftelijk aan Webs te laten weten. Indien u dit niet binnen dertig (30) doet zal de klacht niet in behandeling worden genomen en zal de rekening niet meer kunnen worden aangevochten.

15. Belastingen

U bent verantwoordelijk voor de betaling van welke belasting dan ook die u voor het gebruik van de Websites wordt opgelegd. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, omzetbelasting, gebruiksbelasting of btw. Op verzoek van Webs zult u onmiddellijk de ontvangstbewijzen en/of certificaten van de desbetreffende overboekingen overleggen. Voor zover het zo is dat Webs verantwoordelijk is voor de overdracht van dergelijke belastingen, zal de desbetreffende belasting aan uw rekening worden toegevoegd.

16. Geld-terug-garantie

Voor de Premium-services geldt een geld-terug-garantie van 30 dagen. Als u, om wat voor reden dan ook, ontevreden bent over de door u afgenomen service zult u volledig worden terugbetaald (minus de kosten voor de domeinnaamregistratie en de surplus kosten), indien u uw Betaalde Services binnen 30 dagen na activering van uw account opzegt. De geld-terug-garantie van 30 geldt NIET voor de domeinnaamregistratie of andere Betaalde Services. Als u eenmaal een domeinnaam gekocht hebt, bent u daarvan onomkeerbaar de eigenaar.

17. Webs Credits; Credit Shop

U kunt op de Websites Credits kopen of verdienen (hierna: Webs Credits). Die kunt u in onze online Creditshop (hierna: de Creditshop) inwisselen tegen verschillende goederen en diensten. We gebruiken weliswaar termen als ‘koop’, ‘kopen’, ‘verkoop’ en ‘bestellen’ in verband met transacties met Webs Credits, maar wij bedoelen daarmee niet het eigendomsrecht van deze artikelen over te dragen. In plaats daarvan wordt u voor die artikelen een licentie verleend. Dit betekent dat u als u Credits koopt of ontvangt geen eigenaar van die Credits wordt. U ontvangt een beperkt recht om deze Credits te gebruiken voor bepaalde functies en services op de Websites, zoals het kopen van extra opslagruimte. Let op: aankopen van Webs Credits worden niet gerestitueerd en u kunt uw Webs-Credits aan niemand anders kunt overdragen of verkopen. We kunnen op ieder moment de prijs van Webs-Credits en de manier waarop u de Credits kunt gebruiken of overdragen, veranderen. We behouden ons ook het recht voor om de uitgave van Webs-Credits te beëindigen. Webs-Credits kunnen niet voor geld of enige andere monetaire waarde worden ingewisseld, tenzij wij daar schriftelijk mee instemmen. Als u voor langere tijd geen gebruik maakt van uw Webs-Credits kunnen wij die inwisselen door u items van gelijke waarde uit de Creditshop te geven. Als uw account wordt beëindigd of onbruikbaar wordt gemaakt, zult u alle verzamelde Credits verliezen.

18. Adverteren op Websites

Tenzij u een abonnement op een Premium Service hebt (waaronder het kopen van een domein), hebben wij het recht om op uw Website advertenties aan derden te verkopen, te plaatsen en/of te faciliteren. Tenzij u een abonnement op een Premium Service hebt (waaronder het kopen van een domein), hebben wij het recht om op uw Website advertenties aan derden te verkopen, te plaatsen en/of te faciliteren. Als u Maker van websites bent, kunt u, met uitzondering van Google AdSense, iedere gewenste advertentie op uw Website plaatsen. Als u het Premium Service-tarief voor het verwijderen van onze advertenties betaalt, kunt ook Google AdSense-advertenties op uw Website plaatsen. Webs kan een algemeen beleid en richtlijnen opstellen aangaande het plaatsen van uw eigen advertenties (Advertentiebeleid). Als een dergelijk Advertentiebeleid van kracht wordt, zullen deze door verwijzing deel gaan uitmaken van deze Overeenkomst en met een zekere regelmaat worden aangepast. U STEMT ERMEE IN DAT WEBS NIET VERANTWOORDELIJK IS OF AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE HET GEVOLG IS VAN INTERACTIES OF TRANSACTIES MET ADVERTEERDERS OF ALS EEN GEVOLG VAN DE AANWEZIGHEID VAN DIE ADVERTEERDERS OP UW WEBSITE. Webs behoudt zich het recht voor om, zonder kosten voor Webs, advertentielinks aan uw Website(s) toe te voegen, tenzij u het Premium Service-tarief voor het verwijderen van advertentielinks betaalt. Het verwijderen van advertentielinks geldt niet voor van Webs verlangde juridische mededelingen en links naar Webs Servicevoorwaarden, Privacybeleid en Richtlijnen, of voor mededelingen aangaande het door Webs gebruiken van Webs-ID voor controle van het aanmelden door de leden van uw Website.

19. Webs-platformbeleid

Webs behoudt zich het recht voor om accounts van Leden waarop voor langer dan 90 dagen geen activiteiten hebben plaatsgevonden buiten werking te stellen, of te sluiten. Het kan zijn dat we in de toekomst het aantal gratis Websites dat een Maker van websites mag bouwen beperken en dat we een andere bandbreedte, opslagruimte of andere gebruiksrestricties dan de momenteel geldende opleggen. Daarnaast:

 • Is het u niet toegestaan vloeken of het handelsmerk van een ander in de domeinnaam van uw Website te gebruiken.
 • Dient u Premium Service te kopen als u op uw Website Google AdSense advertenties wilt, of door ons geplaatste advertenties of reclames te kunnen verwijderen..
 • Is het u niet toegestaan om zonder Premium Service de Webs-links te verwijderen of te veranderen die onderaan uw Website staan.
 • Is het u niet toegestaan om op enigerlei wijze de op uw Website geplaatste advertenties te verwijderen, verbergen of veranderen.
 • Is het u niet toegestaan de Webs-ID-link te veranderen, deze link dient beschikbaar te zijn op uw aanmeldpagina’s.
 • Is het u niet toegestaan om Webs-servicevoorwaarden te veranderen, deze voorwaarden moeten op de aanmeldpagina van uw Website beschikbaar zijn.
20. Schending van het auteursrecht

Het is u niet toegestaan om enig aan een ander toebehorend auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerk, of andere bedrijfseigen informatie te plaatsen, veranderen, verspreiden of weer te geven zonder de voorafgaande schriftelijk toestemming van de eigenaar van die rechten. Het is ons beleid om gehoor te geven aan een in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (DMCA – een Amerikaanse auteursrechtenwet uit 1998) door de rechthebbende ingediende kennisgeving van een vermeende schending van het auteursrecht. Daarnaast zullen we, zonder voorafgaande kennisgeving, de lidmaatschapprivileges van diegenen beëindigen die wij beschouwen als recidivisten. Als u als auteursrechthouder meent dat door de Websites gehoste content een schending van uw rechten oplevert, kunt u overeenkomstig de DMCA een schriftelijke kennisgeving indienen bij onze vertegenwoordiger voor auteursrechten. Deze kennisgeving dient de volgende informatie te bevatten:

 • Een handtekening (elektronisch of fysiek) van de persoon die bevoegd is namens de auteursrechthouder op te treden;
 • Een beschrijving van het auteursrechterlijk beschermde werk waarvan, volgens u, de rechten zijn geschonden;
 • Een beschrijving van de plaats waar het desbetreffende werk zich in onze Services bevindt. Bijvoorbeeld door de URL van de content te vermelden;
 • Uw adres, telefoonnummer en email adres;
 • Een schriftelijke verklaring waarin u stelt dat, bij uw weten, met het gebruik van het materiaal niet door de eigenaar, zijn vertegenwoordiger of van rechtswege is ingestemd;
 • Een beëdigde verklaring waarin u stelt dat de hierboven genoemde informatie naar uw oordeel juist is en dat u de auteursrechthouder of zijn gemachtigde bent.

Met ons automatische DMCA-formulier kunt u snel onze vertegenwoordiger voor auteursrechten bereiken, bijvoorbeeld als u iets wilt melden of een claim inzake een schending van het auteursrecht wilt indienen. Desgewenst kunt u ook per post een DMCA-melding naar onze vertegenwoordiger voor auteursrechten sturen. Het adres is: Copyright Agent, 1100 Wayne Avenue, Suite 801, Silver Spring, MD 20910, Verenigde Staten.

Als Maker van websites verklaart u een beleid te voeren voor het verwijderen van Inhoud waarmee het auteursrecht wordt geschonden, dat voldoet aan de DMCA, en u verklaart bij herhaalde overtredingen het desbetreffende account te sluiten. Tevens verklaart u direct te reageren (in elk geval binnen 24 uur) op iedere schriftelijke kennisgeving van een auteursrechthouder (inclusief door Webs aan u doorgezonden kennisgevingen) waarin Inhoud op een door u gecontroleerde Website wordt aangewezen waarmee rechten van derden (waaronder auteursrechten) worden geschonden. Dit onder voorwaarde dat de kennisgeving grotendeels voldoet aan de vereisten van de DMCA. Als u een contra kennisgeving van de desbetreffende Gebruiker ontvangt waarin hij van u verlangt dat het beweerdelijk in strijd met het auteursrecht geplaatste materiaal wordt teruggeplaatst, dan geeft u daaraan gehoor, voor zover dat door de wet wordt vereist. Tevens zendt u een kopie van die kennisgeving aan Webs. Webs kan dan het beweerdelijk in strijd met het auteursrecht geplaatste materiaal verwijderen, zonder dat daardoor enige aansprakelijk jegens u of de Gebruiker van de geplaatste Inhoud ontstaat. In een dergelijke situatie adviseren wij u contact op te nemen met uw advocaat om uw verantwoordelijkheid onder de DMCA en andere van toepassing zijnde wetgeving vast te stellen. U bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het in relatie tot uw Website voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving.

21. De subdomeinen van uw Website

Webs geeft u de flexibiliteit om bij het bouwen van uw Website eigen subdomeinen bij uw Website aan te maken (bijvoorbeeld, ‘developer’ in het voorbeeld https://developer.webs.com (subdomein van een website). Webs behoudt het eigendom van de subdomeinen op uw Website en verleent u enkel voor gebruik op de Websites een beperkte licentie die niet exclusief is, waarvan geen sublicentie kan worden verleend, die niet overdraagbaar is, en die vrijelijk kan worden ingetrokken. Het subdomein dat u kiest voor uw Website en uw account is niet overdraagbaar. U bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die op het subdomein van uw Website of account plaatsvinden. U bent echter altijd vrij om uw account te upgraden om uw eigen persoonlijke domeinnaam te kopen.

22. Communicatie met Webs

Het is het beleid van Webs om, naar eigen goeddunken, u berichten te versturen via e-mail, schriftelijk op papier of door een bericht te plaatsen op onze website, ongeacht of het om een juridisch verplichte kennisgeving, of om een bericht over de Services gaat. Door uw e-mailadres aan Webs te verstrekken stemt u ermee in dat Webs dat adres gebruikt, in plaats van de post, om u berichten over Services te sturen, waaronder ook juridisch verplichte kennisgevingen. We kunnen uw e-mailadres ook gebruiken voor het versturen van andere berichten, zoals, updates, gebruikerscommunicatie, nieuwsbrieven, veranderingen in de functies van de Services of aanbiedingen van Webs. Als u bepaalde berichten niet wilt ontvangen, kunt u daartoe contact opnemen met onze Klantenservice. Dit kan echter wel tot gevolg hebben dat u bepaalde belangrijke berichten mist over updates, verbeteringen, aanbiedingen of berichten van andere Gebruikers. Webs behoudt zich het recht voor om u, zelfs als u afziet van alle vrijwillige berichtgeving, meldingen over uw account toe te sturen.

23. Inhoud van derden en interacties; Websites van derden

U stemt ermee in om te voldoen aan de licentie en de beperkingen die van toepassing zijn op ieder artikel van de Inhoud dat u plaatst, kopieert, waar u toegang toe verleend of dat u gebruikt. U begrijpt dat u door gebruik te maken van de Services blootgesteld kunt worden aan beledigende, verwerpelijke of onbehoorlijke Inhoud en dat u op eigen risico gebruik maakt van de Websites. Inhoud van andere Gebruikers of van derden wordt beschikbaar gesteld door Websites en de Sites. De aanwezigheid op de Websites van welk van dit soort Inhoud dan ook impliceert niet dat wij ons vereenzelvigen met die Inhoud of die onderschrijven. Aangezien Webs geen controle over dergelijke Inhoud heeft, stemt u ermee in dat Webs niet verantwoordelijk is voor zulke Inhoud, waaronder en zonder enige beperking, advertenties en informatie over producten of diensten van derden. Tevens stemt u ermee in dat Webs niet verantwoordelijk is voor de juistheid, integriteit, kwaliteit, legaliteit, bruikbaarheid, veiligheid of de intellectuele eigendomsrechten van enige van dergelijk Inhoud. Uw interacties met andere Gebruikers en derden op de Websites, waaronder ook worden gerekend betalingen, de levering van goederen en diensten, andersoortige overeenkomsten, voorwaarden, garanties of offertes ten behoeve van dergelijke transacties gelden alleen tussen u en de Gebruikers of derden. Zoals bij iedere interactie via internet raden we u aan uw gezonde verstand te gebruiken en de nodige voorzichtigheid te betrachten. U stemt er mee in dat Webs niet verantwoordelijke is voor verlies of schade als gevolg van dergelijke transacties of met betrekking tot gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens door andere Gebruikers of derden. In geval van een conflict tussen u en derden (waaronder ook Gebruikers worden gerekend), rust er op Webs geen enkele verplichting om daarbij betrokken te raken. U vrijwaart Webs, zijn functionarissen, raad van bestuur, werknemers, agenten en rechtsopvolgers van iedere soort en vorm van claims, eisen en verzoeken om schadevergoeding ten gevolge van of gerelateerd aan enig conflict met andere Gebruikers en derden. Indien u inwoner bent van de Amerikaanse staat California, doet u afstand van de California Civil Code 1542 waarin staat: ‘A general release does not extend to claims which the creditor does not know or suspect to exist in his favor at the time of executing the release, which if known by him must have materially affected his settlement with the debtor.’ Als u geen inwoner van Californië bent ziet u af van een beroep op enige wet van een staat van de Verenigde Staten van Amerika met een gelijksoortige strekking.

Daarnaast kunnen Webs, Makers van websites, Gebruikers of derden op de Websites, hyperlinks of enige andere vorm van links of doorleidingen aanbieden van uw verbinding met andere websites (websites van derden). Links naar de websites van derden worden alleen voor uw gemak gemaakt. De plaatsing van links op de Websites of op een Website impliceert op generlei wijze onze instemming met of goedkeuring van de gelinkte website, hun handelspraktijken (waaronder hun privacybeleid) of enige informatie die daarop te vinden zou zijn. Webs wijst iedere verantwoordelijkheid af voor de juistheid, kwaliteit, legaliteit, aard, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van sites van derden waar op of via de Websites naar gelinkt wordt. DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIKVAN SITES VAN DERDEN, WAARONDER INFORMATIE, MATERIAAL, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP DIE SITES VAN DERDEN ZIJN ALLEEN EN VOLLEDIG VOOR UW EIGEN RISICO.

24. Privacy van uw gegevens

Wij hechten aan de privacy van onze Gebruikers. Klik hier om ons Privacybeleid te bekijken. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in ieder land waar Webs en zijn dienstverleners zijn gevestigd, dit kan ook buiten de EU zijn. In dit verband, of om data in overeenstemming met deze Overeenkomst, te delen of openbaren, behoudt Webs zich het recht voor om gegevens niet binnen uw landgrenzen te houden. Door gebruik te maken van de Services stemt u er mee in dat een dergelijke informatieoverdracht van uw gegevens buiten uw land mogelijk is.

25. Vrijwaring

U stemt ermee in om Vistaprint Netherlands B.V., haar dochtermaatschappijen en aangesloten bedrijven (Vistaprint) en hun respectievelijke functionarissen, agenten, co-branding partners, werknemers en derden als aanbieders van Betaalde Services te vrijwaren, te verdedigen en niet verantwoordelijk te stellen inzake iedere claim, eis, verlies, schade, kosten of aansprakelijkheid (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit:

 • Inhoud die u op of via de Websites plaatst, verzendt, doorstuurt of beschikbaar maakt;
 • Uw gebruik of misbruik van de Services;
 • Uw verbinding met de Services;
 • Uw schending van of beweerde schending van deze Overeenkomst; of
 • Uw inbreuk op rechten (waaronder intellectuele eigendomsrechten) van derden.

Webs behoudt zich het recht voor om op uw kosten de exclusieve verdediging en controle van enige zaak, waarin u ons dient te vrijwaren, op zich te nemen. U stemt ermee in samen te werken met onze verdediging tegen deze claims. U stemt ermee in geen enkele zaak te schikken zonder de voorafgaande en schriftelijke instemming van Webs. Webs zal al het redelijke doen om u, zodra we daarvan op de hoogte zijn, te informeren over een dergelijke claim, vordering of gerechtelijke actie.

.26 Garantiebeperkingen

HET GEBRUIK DAT U MAAKT VAN DE WEBSITES, EN DE VOLLEDIGE WEBSITECODE, PLATFORMCODE, API’S, TOEPASSINGEN, SERVICES, VAN DERDEN AFKOMSTIGE SOFTWARE EN INHOUD (WAARONDER INHOUD VAN DERDEN) ZIJN VOLLEDIG VOOR UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO. DE WEBSITES, EN DE VOLLEDIGE WEBSITECODE, PLATFORMCODE, API’S, TOEPASSINGEN, SERVICES, VAN DERDEN AFKOMSTIGE SOFTWARE EN INHOUD (WAARONDER INHOUD VAN DERDEN) WORDEN GELEVERD OP BASIS VAN ‘ZOALS HET IS’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’. VISTAPRINT EN HAAR RECHTSOPVOLGERS, AANGESLOTEN BEDRIJVEN, CONTRACTANTEN, WERKNEMERS, LEVERANCIERS, LICENTIEHOUDERS, PARTNERS EN VERTEGENWOORDIGERS VERWERPEN UITDRUKKELIJK ELK AANBOD, GARANTIE OF VOORWAARDE VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET. DIT INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE ONGESCHREVEN GARANTIE DAT EEN GOED VOLDOET AAN DE GEBRUIKELIJKE STANDAARDEN VAN DEUGDELIJKHEID EN GESCHIKTHEID VOOR HET NORMALE GEBRUIK, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, PRESTATIE, SYSTEEMINTEGRATIE, ONGESTOORD GENOT, TITEL EN LEGALITEIT.

VISTAPRINT EN HAAR RECHTSOPVOLGERS, AANGESLOTEN BEDRIJVEN, CONTRACTANTEN, FUNCTIONARISSEN, RAAD VAN BESTUUR, WERKNEMERS, LEVERANCIERS, LICENTIEHOUDERS, PARTNERS EN VERTEGENWOORDIGERS UITDRUKKELIJK IEDERE GARANTIE DAT DE WEBSITES, DE WEBSITECODES, PLATFORMCODE, API’S, TOEPASSINGEN, SERVICES, VAN DERDEN AFKOMSTIGE SOFTWARE EN INHOUD (WAARONDER INHOUD VAN DERDEN) AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN, ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF VRIJ VAN VIRUSSEN ZAL ZIJN. VISTAPRINT GEEFT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT: (A) HET AANTAL, DE TIMING EN DE AFLEVERING VAN DE CLICKS OF INDRUKKEN BIJ INHOUD OF ADVERTENTIES (DIT GELDT OOK VOOR DE CONVERTEERBAARHEID VAN UW CODE OF ANDERE CODES MET CONTENT VAN DERDEN, DANWEL VAN ANDERE CODES MET WELKE WEBS TECHNOLOGIE DAN OOK). (B) DE OMVANG EN KWALITEIT VAN HET VERKEER OP UW WEBSITE. (C) OF DE COMPUTER.

AL HET MET GEBRUIKMAKING VAN DE SERVICES GEDOWNLOADE OF OP ANDERE WIJZE VERKREGEN MATERIAAL, WEBSITECODE, PLATFORMCODE, API´S, TOEPASSINGEN, SERVICES, VAN DERDEN AFKOMSTIGE SOFTWARE EN CONTENT (WAARONDER INHOUD VAN DERDEN) ZIJN VOLLEDIG VOOR UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO. U BENT VOLLEDIG ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF ANDER APPARAAT, VOOR DATAVERLIES TEN GEVOLGE VAN HET DOWNLOADEN VAN MATERIAAL. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, VERBAAL NOCH GESCHREVEN, DOOR U VERKREGEN VAN WEBS OF HAAR RECHTSOPVOLGERS, AANGESLOTEN BEDRIJVEN, CONTRACTANTEN, WERKNEMERS, LEVERANCIERS, LICENTIEHOUDERS, PARTNERS OF VERTEGENWOORDIGERS OF VAN OF VIA DE WEBSITES, ZAL OOK MAAR ENIGE GARANTIE OPLEVEREN, TENZIJ DAT EXPLICIET IN DE VOORWAARDEN STAAT VERMELD.

VISTAPRINT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEDRAG VAN GEBRUIKERS OF ONTWIKKELAARS VAN TOEPASSINGEN OP DE WEBSITES, HET PLATFORM, DE TOEPASSINGEN OF DE WEBSITES.

27. Beperking van aansprakelijkheid

U STEMT ERMEE IN DAT VISTAPRINT EN HAAR RECHTSOPVOLGERS, AANGESLOTEN BEDRIJVEN, CONTRACTANTEN, FUNCTIONARISSEN, RAAD VAN BESTUUR, WERKNEMERS, LEVERANCIERS, LICENTIEHOUDERS, PARTNERS OF VERTEGENWOORDIGERS OP GEEN ENKELE RECHTSGROND, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID, TEGENOVER U AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR: (A) ALS STRAF OPGELEGDE SCHADEVERGOEDING, INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF EEN BESTRAFENDE SCHADEVERGOEDING. HIERONDER VALT IN ELK GEVAL, MAAR NIET UITSLUTEND: SCHADE VEOORZAAKT DOOR INKOMSTENDERVING, HANDEL OF WINSTEN, PRIJSVERSCHILLEN, VERLIES AAN GOODWILL, VERLIES AAN BATEN, VERLIES VAN DATA, OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS WEBS VOOR HET GEVAAR VAN HET OPTREDEN VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWAARSCHUWD), TEN GEVOLGE VAN OF IN RELATIE TOT DEZE OVEREENKOMST OF UW GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE SERVICES OF ENIGE WEBSITE OF PLATFORM TE GEBRUIKEN; OF (B) ENIGE SCHADE TEN GEVOLGE VAN OF IN RELATIE TOT DEZE OVEREENKOMST, OF ENIGE VAN ONZE RICHTLIJNEN (IN HET GEHEEL VAN ALLE POTENTIËLE VORDERINGEN DIE U KUNT INSTELLEN) EEN BEDRAG DAT MAXIMAAL BEDRAAGT DE HOOGSTE VAN (i) $100 (100 AMERIKAANSE DOLLARS) EN (ii) HET TOTALE BEDRAG DAT U IN DE TWAALF MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN UW CLAIMS AAN WEBS HEBT BETAALD.

DEZE BEPERKINGEN GELDEN OOK MET BETREKKING TOT SCHADE VEROORZAAKT DOOR ENIG PRODUCT OF DIENST VERKOCHT OF GELEVERD DOOR ENIGE DERDE ANDERS DAN VISTAPRINT (WAARONDER OOK ONTWIKKELAARS VAN TOEPASSINGEN) EN DOOR U ONTVANGEN DOOR OF AANBEVOLEN OP DE WEBSITES OF DOOR U ONTVANGEN OP ENIGE SITE VAN EEN DERDE.

BEPAALDE JURISDICTIES STAAN DE BEPERKING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADECLAIMS NIET TOE. HET KAN ZIJN DAT SOMMIGE OF ALLE VAN DE HIERBOVEN GENOEMDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ALS U IN EEN DERGELIJKE JURISIDICTIE WOONT. ONDER DIE OMSTANDIGHEDEN ZULLEN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN GARANTIES, RECHTSMIDDELEN OF IN DEZE OVEREENKOMST VERVATTE AANSPRAKELIJKHEDEN VOOR U VAN TOEPASSING ZIJN VOOR ZOVER DERGELIJKE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MAXIMAAL ZIJN TOEGESTAAN ONDER DE WETTEN VAN DE JURISDICTIE WAAR U WOONT.

28. Veranderingen van de Webs-services

Webs behoudt zich het recht voor om op ieder moment (en van tijd tot tijd) zonder enige vooraankondiging de Webs-services of deel daarvan te veranderen, blokkeren of af te breken. Webs is niet aansprakelijk tegen over u of derden voor veranderingen, blokkeringen of annuleringen van de Services.

29. Aanpassingen

We kunnen op ieder moment, zonder voorafgaande kennisgeving, delen van deze Overeenkomst of van enige richtlijn amenderen, aanpassen, veranderen, toevoegen of verwijderen door een herziene versie op www.webs.com of elders op de Websites te plaatsen. De herziene versie wordt van kracht vanaf het moment van plaatsing. Controleer de Overeenkomst en Richtlijnen regelmatig op veranderingen. Uw aanhoudende gebruik van de Sites of elke andere Website na het plaatsen van de wijzigingen betekent uw bindende acceptatie van deze wijzigingen. De laatste verandering heeft op de datum plaatsgevonden die boven dit document vermeld staat. Indien de verandering materieel van aard is gaat deze voor een Gebruiker in op de vroegste datum na: (a) de dag datum waarop u het accepteert of (b) 30 dagen nadat de veranderingen op www.webs.com of elders op de Websites zijn geplaatst. De veranderingen zullen per direct voor u van kracht worden als u op de datum van de verandering of daarna een Gebruiker bent die zich aanmeldt of voor het eerst gebruik maakt van de Webites.

30. Termijn en beëindiging

Deze Overeenkomst zal volledig van kracht blijven tot het moment waarop hij in overeenkomstig dit artikel wordt beëindigd. U kunt uw account en het gebruik van de Websites op ieder gewenst moment en om elke reden beëindigen. Webs heeft het recht om, naar eigen inzicht en voor welke reden dan ook: (i) uw account te verwijderen, buitenwerking te stellen of te deactiveren, uw e-mail of IP-adres te blokkeren of anderszins uw toegang tot de Websites of enige Website te beëindigen, (ii) enige Content op welke Website of welke plaats op de Websites dan ook te verwijderen en vernietigen, of (iii) een Website te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving en zonder wat voor aansprakelijkheid dan ook.

Als u uw account verwijdert, hebben wij geen enkele verplichting om bedragen die u heeft betaald terug te betalen, tenzij dit wordt bepaald door een van toepassing zijnde wet.

31. Gevolgen van de beëindiging

Met de beëindiging van uw account, komt er een einde aan deze Overeenkomst en zal uw recht op toegang tot de Websites en andere websites onmiddellijk komen te vervallen. U kunt Inhoud verwijderen op de Websites waar u aan hebt bijgedragen. Webs is niet verantwoordelijk voor het namen u verwijderen van Inhoud en heeft geen enkele verplichting om u te helpen in het verplaatsen van uw gegevens van uw website(s) of van de Websites. Let op: zelfs als Content van de actieve servers van is verwijderd kunnen er nog kopieën in onze archieven achterblijven (ook al hebben we geen verplichting om van uw Inhoud een back-up te maken of om die te archiveren). Webs heeft geen enkele verplichting tot restitutie van enige betaling voor Betaalde Services.

32. Voortlevende voorschriften

De voorschriften van de volgende artikelen zullen voortleven na ontbinding van deze Overeenkomst, ongeacht de reden van de ontbinding: de artikelen, 4-9, 11-20, 22-26, 29-34.

33. Toepasselijk recht en arbitrage

Deze Overeenkomst valt onder het recht van de staat Maryland van de Verenigde Staten van Amerika. Geen enkele rechtsregel of rechtsprincipe uit welke andere jurisdictie dan ook vindt toepassing. U stemt in met de uitsluitende jurisdictie van de regionale en federale rechtbanken van de staat Maryland voor ieder dispuut of claim dat voor de rechter wordt gebracht. Iedere claim of dispuut over deze Overeenkomst zal op een kosteneffectieve manier door bindende arbitrage op afstand worden beslecht en dient binnen dertig (30) dagen na het ontstaan ervan te worden ingediend. Dit laatste op straffe van nietigheid van de claim. De arbitrage zal worden uitgevoerd door een door beide partijen in gemeenschap gekozen erkende instelling voor alternatieve geschillen beslechting. De arbitrage zal worden uitgevoerd door een door beide partijen in gemeenschap gekozen erkende instelling voor alternatieve geschillen beslechting. De partijen stemmen er hierbij mee in zich te onderwerpen aan de volgende regels: (a) de arbitrage zal plaatsvinden via de telefoon, online en/of zal enkel gebaseerd zijn op schriftelijk ingediende stukken, de methode zal worden gekozen door de partij die de arbitrage initieert; (b) tijdens de arbitrage zal geen persoonlijke verschijning van de partijen of getuigen plaatsvinden, tenzij dat uitdrukkelijk tussen de partijen is overeengekomen; en (c) enig oordeel over de beslissing van de arbiter kan worden voorgelegd aan enig bevoegd gerecht. Niettegenstaande het voorgaande, kunnen we een voorlopige of andere billijke hulp zoeken om onze intellectuele eigendomsrechten in een bevoegde rechtbank te beschermen.

34. Exportcontrole van de Verenigde Staten van Amerika

U stemt ermee in te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten en regels inzake de controle van export en her-export, waaronder de ‘Export Administration Regulations’’ (EAR) van het ‘U.S. Department of Commerce’, alle van toepassing zijnde wetten en regels inzake handel en economische sancties van de ‘Treasury Department's Office of Foreign Assets Control’ (OFAC) en aan alle van toepassing zijnde wetten en regels van de ‘International Traffic in Arms Regulations´ (ITAR) van het ‘’ Department of State’. U gaat er in het bijzonder mee akkoord dat u, direct noch indirect, in strijd met de wetten of regelgeving van de Verenigde Staten van Amerika, zonder daartoe van tevoren van de daartoe bevoegde regeringsautoriteiten toestemming te hebben gekregen, enig product, enige software of technologie (waaronder op dergelijke software of techniek gebaseerde of daar van afgeleide producten), onder deze Overeenkomst van Webs ontvangen, zult verkopen, exporteren, her-exporteren, overdragen, verleggen of op een ander wijze van de hand zult doen, naar enige bestemming, eenheid of persoon. U stemt ermee in Webs, zover als dit juridisch is toegestaan, te vrijwaren van enige boete of straf die zou kunnen voortkomen uit een handeling in strijd met dit voorschrift. Deze exportcontrole clausule zal na ontbinding van deze Overeenkomst voortleven.

35. Algemeen

U stemt ermee in te voldoen aan al het op Webs en de Websites van toepassing zijnde beleid, ook op dat van aanbieders van Betaalde Services. Dit beleid is geplaatst op de Websites of staat tot uw beschikking via een link in deze Servicevoorwaarden. Bovendien stemt u er in toe om u aan alle van toepassing zijnde wetten te houden. Indien Webs zich niet aan enige verplichting of bepaling uit deze Overeenkomst houdt, betekent dat niet dat een dergelijke verplichting of bepaling niet van toepassing blijft. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegd gerecht ongeldig wordt verklaard, zijn de partijen het er desalniettemin over eens dat dat gerecht zou moeten proberen die bepaling zoveel mogelijk in overeenstemming met de intenties van partijen uit te leggen. Dit staat er niet aan in de weg dat de andere bepalingen van deze Overeenkomst volledig van toepassing zullen blijven. Uw accounts zijn niet overdraagbaar. De partijen zijn tegenover elkaar onafhankelijke contractanten. U kunt uw uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet delegeren of deze Overeenkomst, in zijn geheel of gedeeltelijk, cederen. Webs kan deze Overeenkomst, naar eigen inzicht, in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder uw instemming en zonder voorafgaande kennisgeving, cederen. Enig ongeoorloofd gebruik een computersysteem van Webs vormt een schending van deze Overeenkomst en van bepaalde staats- en federale wetten, waaronder, zonder uitputtend te zijn, de ‘Computer Fraud and Abuse Act (18 U.S.C. Section 1030, et seq.), Sections 3-805 en 3-805.1’ van de ‘Maryland Criminal Law Code’ en ‘Sections 14-3001, 14-3002 en 14-3003’ van de ‘Maryland Commercial Law Code’. Deze schendingen kunnen u en uw vertegenwoordigers blootstellen aan een civiele- en strafrechtelijke bestraffing. Deze Overeenkomst, waaronder links naar enige voorwaarden van aanbieders van Betaalde Services, omvat de totale overeenkomst tussen u en Webs. Deze Overeenkomst beheerst uw gebruik van de Websites, en treedt in de plaats van enige eerdere, dezelfde onderwerpen betreffende, overeenkomst (schriftelijk of mondeling), tussen u en Webs. De andere Gebruikers van de Websites zijn derde belanghebbende bij uw verplichtingen onder deze Overeenkomst. Een partij is niet aansprakelijk voor het niet nakomen of voor een uitstel in de nakoming (anders dan een betalingsverplichting) veroorzaakt door overmacht, waaronder, maar niet beperkt tot, gerekend worden: oorlogen, vijandelijkheden, revoluties, rellen, civiele onrust, een nationale noodsituatie, epidemieën, brand, overstromingen, aardbevingen, natuurkrachten, explosies, embargo’s, of enige andere overmacht opleverende situatie. Niets in deze Overeenkomst zal verhinderen staan dat wij ons aan de wet en de van toepassing zijnde regelgeving zullen houden.

Privacybeleid

Laatst herzien: 25 mei 2018

Webs is een service voor het bouwen en hosten van websites die wordt geleverd door Vistaprint Netherlands, B.V., gevestigd aan de Hudsonweg 8, 5928 LW Venlo, Nederland, die gelieerd is aan Webs en geleverd wordt op https://www.webs.com en https://www.freewebs.com en haar rechtstreeks gekoppelde domeinen, widgets, hulpmiddelen, services en toepassingen van Webs (gezamenlijk "Webs" of "Services"). Wij hechten groot belang aan uw privacy op internet. Ons doel is om u een prettige en veilige online ervaring te bieden.

In dit Privacybeleid leggen we uit welke gegevens we van u verzamelen en hoe we die gebruiken. Als u toegang tot onze services hebt of onze services gebruikt, accepteert u de procedures die in dit Privacybeleid worden omschreven. (Termen die met hoofdletters zijn geschreven die niet in dit document worden omschreven dragen de betekenis zoals deze in onze Servicevoorwaarden staat vermeld).

Webs is niet bedoeld voor mensen jonger dan 16 jaar. Als je jonger dan 16 jaar bent, kun je je niet registreren op Webs.

Welke gegevens worden door Webs verzameld?

Webs verzamelt en bewaart drie soorten gegevens over gebruikers die binnen ons Privacybeleid vallen:


 • Gegevens die gebruikers aan ons geven:
  Dit zijn gegevens die u vrijwillig verstuurt wanneer u een account op Webs aanmaakt of wanneer u van de service gebruikmaakt, zoals uw naam, geboortedatum, plaats en e-mailadres, inhoud die u plaatst of betaalgegevens die u bij betalingen gebruikt. Wanneer u zich bij Webs aanmeldt of inhoud plaatst, zijn uw gegevens dus niet anoniem voor ons.
 • Gegevens die we verzamelen wanneer u met Webs communiceert:
  We volgen uw activiteiten, zoals vrienden of toepassingen toevoegen, maar ook de inhoud die u plaatst. Wanneer u onze services gebruikt, kunnen we bovendien gegevens verzamelen over de toegangswijze (zoals hard- en softwareatttributen), plaats, IP-adres en de pagina's die u bezoekt. Daarnaast slaan we met behulp van 'cookies' bepaalde gegevens van uw browser op. (Wilt u meer weten over cookies? Kijk dan onder ‘Wat zijn cookies?’)
 • Gegevens die we van derden ontvangen:
  We bezitten of gebruiken geen toepassingen van derden, gebruikerswebsites en andere services die u gebruikt of waarmee u via Webs communiceert (gezamenlijk Webs-gerelateerde toepassingen, websites en services). Wanneer u met een Webs-gerelateerde toepassing, website of service communiceert of deze bezoekt, ontvangen wij hiervan gegevens, waaronder gegevens van uw activiteiten en de inhoud die u op deze toepassing, website of service plaatst.
Waarom verzamelt Webs gegevens over mij?

Webs verzamelt gegevens zodat wij u een veiligere, efficiënte en persoonlijke ervaring kunnen bieden. Met deze gegevens kunnen wij onze inhoud beter op de wensen van onze gebruikers afstemmen en kunnen wij ook beter begrijpen waar ons klantenbestand uit bestaat. Webs kan sommige gegevens gebruiken om contact met u op te nemen, de inhoud en advertenties die u ziet aan te passen, onze diensten te verbeteren, onderzoek te verrichten en anonieme rapporten voor klanten te genereren. We bewaren deze gegevens slechts zolang nodig is voor het doel waarvoor ze werden verstrekt of zolang nodig is omdat dat wettelijk verplicht is.

Hoe worden mijn gegevens door de websites en toepassingen op Webs behandeld?

Zoals hierboven reeds vermeld, wij bezitten of gebruiken geen Webs-gerelateerde toepassingen, websites en services. We nemen stappen om ervoor te zorgen dat aanbieders van Webs-gerelateerde toepassingen, websites en services de gegevens die u op Webs achterlaat gebruiken in overeenstemming met uw privacyinstellingen en de voorwaarden in dit Privacybeleid. Echter, we kunnen niet garanderen dat zij zich aan onze regels houden. Neem rustig de tijd om de privacyinstellingen van uw account goed te leren kennen, maar ook de instellingen en het beleid van de toepassingen, websites en services die u op Webs bezoekt, toevoegt of gebruikt. Hieronder vindt u een aantal belangrijke zaken:

 • Wanneer u lid wordt van een website op Webs, zijn de gegevens die u tijdens de aanmeldprocedure deelt (waaronder uw e-mailadres), alsmede andere communicatie met de website, toegankelijk voor de maker van de website, zijn geautoriseerde vertegenwoordigers en beheerders en ontwikkelaars van toepassingen die op de website lopen.
 • Wanneer u een toepassing of service gebruikt die door een van onze aangesloten of zakelijke partners wordt geleverd, zijn de gegevens die u tijdens uw communicatie met die toepassing of service deelt, toegankelijk voor de relevante ontwikkelaar van de toepassing, de aangesloten of zakelijke partner en hun geautoriseerde vertegenwoordigers.
 • Hoewel bepaalde onderdelen van de profielgegevens (zoals uw geboortedatum) onder de privacyinstellingen vallen, worden andere onderdelen (zoals uw naam, geslacht, profielfoto, geografische regio, vriendenlijst en lijst met websites waar u lid van bent) gezien als openbaar en vallen derhalve niet onder de privacyinstellingen.
 • Ook nadat u gegevens uit uw profiel haalt of uw profiel verwijdert, kunnen kopieën van deze gegevens elders zichtbaar blijven wanneer de gegevens met anderen zijn gedeeld, dan wel op enig andere wijze zijn verspreid volgens uw eigen privacyinstellingen of de privacyinstellingen van de website(s) of toepassing(en) die u hebt gebruikt, dan wel dat de gegevens door andere gebruikers zijn gekopieerd of opgeslagen.
 • Bepaalde soorten communicatie, zoals berichten die u naar andere gebruikers stuurt, kunnen niet worden verwijderd.
 • Wanneer u gegevens op een website plaatst, vallen die gegevens onder de privacyinstellingen en het privacybeleid van de betreffende website. Deze kunnen in de loop van de tijd veranderen.
 • Openbare gegevens zijn op internet voor iedereen toegankelijk, dus ook voor zoekmachines van derden die deze gegevens kunnen indexeren of (tijdelijk in het geheugen) opslaan.

U dient te allen tijde het beleid van websites, toepassingen en services van derden te bekijken zodat u begrijpt hoe zij de gegevens gebruiken die u met hen deelt. Alle gegevens die u met hen deelt zijn voor eigen risico. Mocht u er achter komen dat een toepassing, website of service in strijd met onze regels handelt, moet u dit aan ons melden. Gebruik hiervoor dit automatische formulier.Wij behouden ons het recht voor om op gepaste wijze, zonder enige verplichting of aansprakelijkheid, actie te ondernemen.

Wat zijn cookies?

Webs kan tekstbestandjes, ook wel 'cookies' genoemd, in de browserbestanden op uw computer plaatsen. Door deze cookies is het gebruik van Webs gemakkelijker, worden onze advertenties beter en kunnen we u en Webs beter beschermen. Een voorbeeld: we kunnen een cookie gebruiken om uw aanmeldgegevens (niet uw wachtwoord) op te slaan of te 'onthouden', zodat u zich niet iedere keer bij elk bezoek aan de website handmatig moet aanmelden. In uw browserinstellingen kunt u cookies verwijderen of blokkeren, maar dit kan wel gevolgen hebben voor het gebruik van sommige services.

Ook onze adverteerders en partners kunnen via onze services van cookies gebruikmaken. Wilt u meer weten? Ga dan naar het onderdeel ‘Hoe zit het met advertenties en links van derden?’

Hoe zit het met advertenties en links van derden?

Een adverteerder mag, ten behoeve van zijn advertenties op Webs, unieke cookies in uw browser plaatsen of herkennen. Daarnaast kunnen sommige links op Webs naar websites van andere bedrijven leiden. Hoewel deze websites en advertenties weliswaar onze naam en ons logo dragen, worden zij niet door ons uitgevoerd of onderhouden. We controleren deze cookies ook niet en gebruikers van de Webs-services dienen het privacybeleid van de betrokken adverteerders te controleren zodat ze weten of en hoe de adverteerders van cookies gebruikmaken. Webs is niet verantwoordelijk voor websites van derden die links op een of meer van onze websites hebben.

Advertenties op deze website, Webs en de websites die door Webs gehost worden kunnen afkomstig zijn van Google Ad Manager, DoubleClick of andere advertentiepartners. Bezoekgegevens van deze site, zoals het aantal keren dat u een advertentie hebt bekeken (maar niet uw naam, adres of andere persoonsgegevens) worden gebruikt voor het aanbieden van advertenties. Wilt u meer weten over deze partners, hun beleid met betrekking tot cookies of hoe u zich kunt afmelden? Volg dan de onderstaande links.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Webs heeft commercieel redelijke fysieke, elektronische en procedurele maatregelen getroffen om persoonsgegevens die wij bezitten te beschermen tegen verlies, diefstal, oneigenlijk gebruik, openbaarmaking of wijziging. Alleen die medewerkers hebben toegang tot persoonsgegevens waarvan wij redelijkerwijs vinden dat zij deze gegevens nodig hebben om u ondersteuning, producten of services te leveren of om hun rol binnen onze organisatie uit te voeren.

Hoewel we verschillende veiligheidsprocedures hebben ontwikkeld en volgen waarmee we uw persoonsgegevens beveiligen, dient u zich wel bewust te zijn dat geen enkele veiligheidsmaatregel 100% bescherming biedt. Wij hebben geen controle over de acties van gebruikers waarmee u uw gegevens deelt. We kunnen dan ook niet garanderen dat alleen geautoriseerde personen uw gegevens kunnen zien. We kunnen er niet voor zorgen dat alle gegevens die u up Webs deelt niet openbaar beschikbaar komen. Wij zijn niet verantwoordelijk wanneer een derde een van de privacyinstellingen of veiligheidsmaatregelen op Webs weet te ontwijken. U kunt deze risico's beperken door uw gezonde verstand te gebruiken en beveiligingsmaatregelen te treffen zoals een sterk wachtwoord, verschillende wachtwoorden voor verschillende services en de nieuwste antivirussoftware te gebruiken.

Wanneer u merkt dat er veiligheidsovertredingen plaatsvinden, kunt u deze via ons automatisch formulier melden.

Hoe privé is de Inhoud die ik upload?

Alle inhoud die u bij het gebruik van onze services laadt of creëert of op een Website plaatst is per definitie openbaar en derhalve voor iedereen toegankelijk, tenzij deze expliciet beschermd wordt door middel van een optioneel wachtwoord van de maker van de website.

Let op: zelfs wanneer u geen links naar inhoud plaatst of links via een zoekmachine verstuurt, kunnen personen of zoekmachines dit toch ontdekken en naar uw inhoud linken door middel van datamining, het raden van het adres, 'spideren' (methodisch of automatisch doorbladeren van websites) of andere methoden. Maakt u zich zorgen over de privacy en vertrouwelijkheid van de inhoud die u plaatst? Zorg dan dat alle gevoelige gegevens met een wachtwoord worden beveiligd. Webs kan geen garanties geven voor de betrouwbaarheid en beveiliging van de wachtwoordbescherming.

Hoeveel controle heb ik over mijn gegevens?

Als u bij uw account bent aangemeld, kunt u als geregistreerd lid u uw persoonlijke accountgegevens te allen tijde aanpassen. Hiervoor gaat u naar (a) Instellingen onder elke Website die u heeft aangemaakt en (b) Profielbeheer voor elke Website waar u lid van bent geworden, waar u vervolgens op de link Profiel bijwerken op uw Dashboard klikt. U kunt ook te allen tijde de Website(s) verwijderen die u op Webs heeft aangemaakt. Hiertoe meldt u zich aan bij uw account en klikt u op de link "Site verwijderen" link op uw Dashboard . Wilt u uw Webs-account verwijderen en afsluiten? Hiervoor kunt u te allen tijde bij onze klantenservice terecht. Let op: verwijderde gegevens kunnen binnen een redelijke termijn nog in reservekopieën beschikbaar blijven.

Hoe worden gegevens gedeeld?

Webs zal uw persoonsgegevens niet met anderen delen. Uitzonderingen hierop zijn de Webs-gerelateerde toepassingen, websites en services en de beperkte omstandigheden waar wij van mening zijn dat het delen van de gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om services aan te bieden, zulks juridisch gezien noodzakelijk is of in gevallen waar u toestemming hebt gegeven. Wij kunnen deze gegevens bijvoorbeeld delen met aanbieders die ons helpen om u services te verlenen. Meer bepaald kunnen wij derden gebruiken om onze activiteiten te vergemakkelijken, bijvoorbeeld om onze services op een gezamenlijke serverlocatie te hosten, uw domeinnaam te registreren, e-mailberichten met nieuws over Webs te sturen, e-mail voor uw domein mogelijk te maken, dubbele gegevens uit onze gebruikerslijst te verwijderen, betalingen voor producten of services te verwerken of om zoekresultaten of links aan te bieden (waaronder gesponsorde links). In samenhang met deze aanbiedingen en bedrijfsvoering hebben onze serviceaanbieders voor korte tijd toegang tot uw persoonsgegevens. Mogelijk dragen we uw gegevens over aan landen buiten de Europese Unie en Zwitserland, bijvoorbeeld aan de Verenigde Staten. Als we uw gegevens overdragen aan landen buiten de Europese Unie of Zwitserland, geldt voor die overdracht een overeenkomst met standaard contractuele clausules die overeenkomen met Artikel 46 van de EU-regelgeving 2016.679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 (de "AVG")

Wanneer we derden gebruiken om (delen van) persoonsgegevens te gebruiken, bouwen we redelijke contractuele en technische beperkingen in waardoor het gebruik van die gegevens beperkt wordt tot het doel van Webs. Wij kunnen persoonsgegevens opslaan op locaties die buiten de rechtstreekse controle van Webs vallen (bijvoorbeeld op servers of databases die op dezelfde locatie zitten als aanbieders van hosting).

Met uitzondering van hetgeen in dit Privacybeleid is omschreven zullen wij geen persoonsgegevens met derden delen, tenzij wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is: (1) om te voldoen aan juridische eisen of om op een dagvaarding, huiszoekingsbevel of andere juridische procedure te reageren die door Webs wordt ontvangen, ongeacht of dit antwoord binnen de toepasbare wet vereist is; (2) om toe te zien op de naleving van de Servicevoorwaarden van Webs of om onze rechten te beschermen of (3) om de veiligheid of rechten van burgers of gebruikers van de Services te beschermen. Webs behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens over te dragen op een opvolger die de rechten tot deze gegevens koopt als gevolg van de verkoop van Webs of al haar bezittingen. Deze gegevens kunnen ook worden overgedragen als gevolg van zakelijke afsplitsingen, fusies of ontbindingen.

Welke rechten hebt u om uw gegevens in te zien en het gebruik van uw gegevens te bepalen?

U hebt het recht om

 • uw persoonlijke gegevens te bekijken
 • zich uit te schrijven voor marketing of eventuele specifieke toestemmingen die u ons hebt gegeven in te trekken
 • een kopie op te vragen van de persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt
 • fouten in uw persoonlijke gegevens te laten verbeteren
 • uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen (of te laten wijzigen zodat u niet meer herkenbaar bent) of de manier waarop we uw gegevens gebruiken te beperken. Maar in beide gevallen geldt dat dat alleen geldt onder speciale omstandigheden zoals voorgeschreven in de wet
 • een klacht in te dienen bij uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit

Hoe word ik geïnformeerd wanneer er wijzigingen zijn in dit Privacybeleid?

Wij kunnen dit Privacybeleid wijzingen volgens de procedures die in onze Servicevoorwaarden worden omschreven. Tenzij anders aangegeven geldt ons huidige Privacybeleid voor alle gegevens die we van u en uw account bezitten. Als wij wijzigingen in dit Privacybeleid aanbrengen, wordt u hier door middel van publicatie geïnformeerd.

Met wie kan ik contact opnemen over dit Privacybeleid?

Hebt u een vraag over ons Privacybeleid? Neem dan contact op met onze klantenservice. contact op met onze klantenservice. Als u contact wilt opnemen met onze Gegevensbeschermingsmanager, kunt u ons e-mailen op [email protected].

Voorwaarden voor ontwikkelaars

Voor het laatst bijgewerkt op: 19 februari 2010

Wij zijn blij dat u een toepassing wilt ontwikkelen op ons softwareplatform (Platform). Ons Platform is een verlengstuk van onze krachtige programma's waarmee u websites kunt bouwen.U hebt toegang tot tientallen miljoenen Websitemakers -en gebruikers. De services die door Webs ("Webs" of "ons" or "we/wij" or "onze") worden aangeboden, omvatten de websites op https://www.webs.com en https://www.freewebs.com en daarnaast veel andere gerelateerde websites, taakbalken, widgets of andere distributiekanalen die we regelmatig gebruiken (gezamenlijk Webs) en andere functies, inhoud, services of toepassingen die wij regelmatig aanbieden (gezamenlijk de Services). U kunt ons platform en de ontwikkelfuncties op verschillende manieren bereiken, zoals via het Webs Platform voor Ontwikkelaars, goedgekeurde API's (API's van Webs), RSS-feeds, de Widgetbank en nog veel meer.

Als een ontwikkelaar of operator bent (Ontwikkelaar of u) van een toepassing of een andere technische integratie in onze Services (Toepassing), gelden de volgende voorwaarden (Overeenkomst of Voorwaarden voor Ontwikkelaars van Toepassingen) voor u en bent u wettelijk gebonden aan deze gebruiks- en toegangsvoorwaarden voor ons Platform en onze Services. Als u een toepassing ontwikkelt of op enigerlei andere wijze ons platform gebruikt, stemt u in dat u gebonden bent aan deze Voorwaarden voor Ontwikkelaars van Toepassingen naast onze Servicevoorwaarden, ons Privacybeleid en andere Richtlijnen. (Termen die met hoofdletters zijn geschreven die niet in dit document worden omschreven dragen de betekenis zoals deze in onze Servicevoorwaarden staat vermeld). Indien u het niet eens bent met de Voorwaarden voor Ontwikkelaars van Toepassingen, onze Servicevoorwaarden of een van onze andere Richtlijnen, dient u onmiddellijk ons Platform te verlaten en met het gebruik ervan te stoppen.

U verklaart dat u de wettelijk volwassen leeftijd hebt en volledig in staat en bevoegd bent om akkoord te gaan met de voorwaarden, bepalingen, verplichtingen, verklaringen en garanties zoals deze in de Voorwaarden voor Ontwikkelaars van Toepassingen zijn vastgelegd. Als u op Webs een toepassing uitvoert of creëert en daarbij een bedrijf of juridische entiteit vertegenwoordigt, (i) verklaart u dat u bevoegd bent om deze Overeenkomst uit naam van dat bedrijf of die entiteit aan te gaan en (ii) u verklaart dat de termen ‘u’ en ‘uw’ in deze Overeenkomst verwijzen naar uw bedrijf of juridische entiteit.

1. Verantwoordelijk Gebruik en Beleid

U verklaart hierbij dat:

 • U verantwoordelijk bent voor uw Toepassing en de inhoud ervan en het gebruik van ons Platform. Hieronder wordt verstaan dat uw Toepassing of het gebruik van ons Platform te allen tijde moet voldoen aan de vereisten uit deze Overeenkomst, onze Servicevoorwaarden, ons Privacybeleid en andere Richtlijnen.
 • Uw toegang tot en het gebruik van de gegevens die u van Webs ontvangt zich tot het volgende zal beperken:
  • U slechts om gegevens die u nodig hebt voor de uitvoering van uw Toepassing zult vragen.
  • U over een privacybeleid beschikt dat via een link op de App Store-pagina bereikbaar is en dat u duidelijk aangeeft welke Gebruikersgegevens u gebruikt en hoe u deze gegevens gebruikt, toont of deelt.
  • U geen Gebruikersgegevens op een manier gebruikt, toont of deelt die in strijd is met de privacyinstellingen van de Gebruiker, onze Servicevoorwaarden en Richtlijnen en wetten en regels die van toepassing zijn.
  • U ermee instemt dat uw gebruik en openbaarmaking van de Gebruikersgegevens redelijkerwijs de rechten van de Gebruiker beschermen en u dat onder geen enkele omstandigheid normen voor privacy en vertrouwelijkheid met betrekking tot het gebruik en openbaarmaking van Gebruikersgegevens zult hanteren die minder stringent zijn dan de normen die in ons Privacybeleid zijn vastgelegd.
  • U alle gegevens zult verwijderen die u van ons ontvangt die verband houden met een Gebruiker die de machtiging van uw Toepassing intrekt, uw Toepassing niet meer gebruikt of op enigerlei andere wijze zich van uw Toepassing distantieert, tenzij wij u hiervoor schriftelijk toestemming verlenen.
  • U alle gegevens zult verwijderen die u van ons ontvangt als wij uw Toepassing uitschakelen of u vragen dit te doen.
  • Wij u kunnen vragen om de gegevens bij te werken die van ons heeft ontvangen.
  • Wij uw toegang tot gegevens kunnen beperken.
  • U geen gegevens die u via ons ontvangt aan derden, waaronder advertentienetwerken, zult overdragen (of dit mogelijk maken), zonder dat wij u hiervoor vooraf toestemming hebben verleend.
  • U zonder toestemming van de Gebruiker geen Gebruikersgegevens buiten Webs mag gebruiken die u van ons ontvangt dan wel automatisch verzamelt, waaronder gegevens die u via uw doelstellingen verkrijgt.
 • U in advertenties op uw Toepassing geen Gebruikersgegevens toont (zoals namen of profielfoto's), ongeacht of u deze gegevens van ons of van een andere bron hebt ontvangen, tenzij wij u hiervoor toestemming hebben verleend.
 • U het voor Gebruikers gemakkelijk maakt om uw Toepassing te verwijderen of zich hiervan te distantiëren.
 • U het Gebruikers gemakkelijk maakt om contact met u op te nemen. Wij het opgegeven e-mailadres met Gebruikers kunnen delen zodat ze contact met u kunnen opnemen.
 • U ondersteuning aan klanten voor uw Toepassing biedt.
 • U uw geheime code of andere toegangsprivileges van het Platform niet met anderen mag delen, met uitzondering van een vertegenwoordiger die uit uw naam als operator van uw toepassing werkt. U verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die onder de identificatiecodes van uw account plaatsvinden.
 • U anderen geen verkeerde voorstelling van zaken geeft van uw relatie met Webs.
 • U zich aan alle wetten houdt die van toepassing zijn. In het bijzonder moet u (indien van toepassing):
  • een beleid hebben voor het verwijderen van inbreukmakende inhoud alsmede herhaalde overtreders dat overeenkomt met de Digital Millennium Copyright Act (een Amerikaanse auteursrechtenwet uit 1998).
  • zich houden aan de Video Privacy Protection Act (VPPA - de Amerikaanse wet op het delen van videomateriaal) en zal expliciet toestemming van gebruikers verkrijgen alvorens dit met de Gebruikersgegevens van Webs te delen, onder voorbehoud van de VPPA. U bevestigt dat Webs geen verplichtingen onder de VPPA heeft.
 • U zult, ook op verzoek van Webs, alles in het werk stellen om het Webs mogelijk te maken zich aan ons auteursrechtenbeleid en de wetten en reglementen die van toepassing zijn op uw Toepassing en Gebruikersgegevens.
 • Wij kunnen uw Toepassingen, inhoud en gegevens voor ieder doel analyseren, ook voor commerciële doeleinden (zoals gericht adverteren en het indexeren van content voor zoekopdrachten).
 • Om ervoor te zorgen dat uw Toepassing veilig is voor gebruikers en in overeenstemming is met deze voorwaarden, kunnen we uw Toepassing beoordelen, spideren of controleren en u zult het spideren of volgen niet blokkeren of verhinderen.
 • Webs of andere Ontwikkelaars kunnen Toepassingen creëren die soortgelijke functies en services aan uw Toepassing aanbieden, dan wel ermee concurreren.
2. Gegevens die kunnen worden opgeslagen

Onder voorbehoud van de andere voorwaarden uit dit document, mag u de volgende Gebruikersgegevens langer dan 24 uur opslaan: (a) de gebruikerscode en andere identificatiecodes voor Webs-onderdelen die overeenkomen met de gegevens die door uw Toepassing worden verzameld (behalve relaties tussen die gebruikerscodes), (b) Gebruikersgegevens die u rechtstreeks van de Gebruikers verzamelt.

3. Adverteren; Kosten

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, (a) mag u Gebruikers niets berekenen voor het gebruik van de Toepassing of voor aanvullende functies of voordelen van een gratis Toepassing, (b) u mag geen advertenties van derden of zoekvakken op Websites of waar dan ook op de Webs-services tonen en (c) u mag geen commerciële transacties via het gebruik van uw Toepassing toestaan. U begrijpt dat wij niet garanderen dat toegang of het gebruik van het Platform altijd gratis zal zijn. U bent verantwoordelijk voor het betalen van overheidsbelastingen als gevolg van het gebruik van het Platform of andere Services, inclusief, maar niet beperkt tot, omzet- en gebruiksbelasting en btw. Indien Webs verplicht is om deze belastingen te heffen, wordt de relevante belasting toegevoegd aan de kosten die Webs kan berekenen.

4. Verboden Inhoud of activiteiten

De bepalingen in paragraaf 8 van de Servicevoorwaarden gelden voor al uw inhoud en activiteiten en die van uw Toepassing, waaronder advertenties en door gebruikers aangemaakte Inhoud waar u verantwoordelijk voor bent. U mag geen reclame maken voor Inhoud (inclusief advertenties) of aanbieden die verwijst naar verboden Inhoud of activiteiten die deze verboden Inhoud of activiteiten mogelijk maakt, bevat of gebruikt. Daarnaast dient u beledigende Inhoud tijdig te melden.

5. Goedkeuring van Toepassing

U bevestigt dat Webs het recht heeft, maar niet verplicht is om uw Toepassing geheel of gedeeltelijk, op elk tijdstip, om welke reden dan ook, met of zonder melding en zonder enige aansprakelijkheid via Webs of een andere Website op het Platform voor te vertonen, te weigeren, te plaatsen, te tonen of uit te zenden.

6. Communicatie met de Gebruiker

Uw Toepassing mag geen spam versturen of andere agressieve virale marketingstrategieën gebruiken. U mag bijvoorbeeld geen eigen gebruikersmeldingen versturen, tenzij de Gebruiker die iets verstuurt rechtstreeks actie heeft ondernomen tegen een of meerdere personen en derhalve verwacht dat de melding verstuurd wordt. Zo moeten nieuwsoverzichten en streams die op uw Toepassing verschijnen eerst duidelijk door de Gebruiker worden goedgekeurd en verwacht. U dient uit naam van de Gebruiker voorzichtigheid te betrachten bij het publiceren van nieuwsoverzichten en streams om op die manier een overdaad aan nieuws te voorkomen. Onder geen enkel beding mogen nieuwsoverzichten en streams ten doel hebben om uw Toepassing te promoten.

7. Handhaving

Wij kunnen actie tegen u of (al) uw Toepassing(en) nemen, indien wij van mening zijn dat u of uw Toepassing deze Voorwaarden voor Ontwikkelaars van Toepassingen, onze Servicevoorwaarden of Richtlijnen overtreedt. Deze actie kan bestaan uit de uitschakeling van uw Toepassing, het beperken van uw toegang of die van uw Toepassing tot de functionaliteit van het Platform, het beëindigen van onze overeenkomst met u, dan wel iedere andere actie die wij noodzakelijk achten, zonder enige aansprakelijkheid jegens u of melding hiervan.

8. Eigendom en Licentie voor Webs-IP

U gaat ermee akkoord dat, zoals tussen u en Webs overeengekomen, Webs de eigenaar is van alle rechten, titel en belangen, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten, van en naar het Platform, API's en alle andere programma's, gegevens, documentatie, Webs-merken (zoals hieronder gedefinieerd) of toegangscodes voor het Platform die wij u verstrekken (gezamenlijk, Webs-IP). Onder voorbehoud van de algemene bepalingen van deze Voorwaarden voor Ontwikkelaars van Toepassingen en gedurende de termijn van deze Voorwaarden voor Ontwikkelaars van Toepassingen, ontvangt u hierbij een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare, vrij herroepbare licentie voor de toegang tot het Platform en het gebruik van Webs-IP, die slechts ten doel heeft compatibiliteit tussen het Platform en uw Toepassing te creëren. Alle rechten die hieronder niet duidelijk worden verleend zijn voorbehouden aan Webs. U zult zich aan alle auteursrechtelijke meldingen, gegevens en beperking houden in elk onderdeel van Webs IP. U zult geen auteursrechten, handelsmerken, patenten of andere meldingen op Webs IP wijzigen, verwijderen of verbergen, inclusief meldingen voor materiaal die u van Webs IP downloadt, verstuurt, toont, afdrukt or reproduceert. Alle rechten die hieronder worden toegekend worden uitsluitend verleend aan u en niet, impliciet of anderszins, aan een moederbedrijf, dochteronderneming of filiaal. Tenzij dit uitdrukkelijk in deze Overeenkomst wordt toegestaan, mag u of enige andere derde (ongeacht of u hier wel of niet van profiteert) geen enkele Webs-IP beheren, verhuren, pachten, lenen, verkopen, gebruiken kopiëren, archiveren, opslaan, reproduceren, herindelen, aanpassen, downloaden, uploaden, weergeven, uitvoeren, publiceren, verspreiden, herverdelen of hiervan afgeleide werken van creëren.

9. Eigendom en Licentie voor uw Toepassing

Uw Toepassingen zijn uw eigendom (onder voorbehoud van de onderliggende rechten van Webs in Webs-IP). Hierbij verleent u Webs een niet-exclusieve, sublicentieerbare, overdraagbare, doorlopende, onherroepelijke, volledige betaalde en royaltyvrije, wereldwijde licentie met alle rechten (inclusief gepatenteerde rechten) om (i) uw Toepassing op onze servers te gebruiken, reproduceren, verspreiden, herformatteren, openbaar uit te voeren, (in het geheugen) op te slaan of afgeleide werken hiervan te creëren, inclusief het recht om naar uw Toepassing te linken of deze te framen of te integreren alsmede het recht om derden of Webs advertenties op en in samenhang met uw Toepassing te laten plaatsen en (ii) uw Toepassing anderszins voor interne zakelijke doeleinden te gebruiken of te analyseren. De hiervoor genoemde licentie geeft geen beperkingen onder licenties van derden of open bronnen mocht uw Toepassing daaronder gelicentieerd zijn.

10. Publicatierechten en handelsmerken

Onder voorbehoud van en in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst, geeft Webs u een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht (zonder recht op sublicentie) om het logo, de handelsmerken en servicemerken en dergelijke van Webs (gezamenlijk Webs-merken)weer te geven op de manier zoals door Webs aangegeven, met als enig doel dat uw Toepassing is gecreëerd in samenwerking met ons Platform. U zult op geen enkele manier duidelijk maken dat Webs uw Toepassing of ieder ander product of service heeft goedgekeurd. Webs behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Webs-merken aan te passen of te wijzigen. Webs behoudt alle rechten met betrekking tot de Webs-merken en de wijzigingen die hierin worden aangebracht. U verklaart dat u alleen de meest recente versie van de gewijzigde Webs-merken gebruikt en niet een oudere versie. Gedurende de termijn van deze Overeenkomst, mag u de Webs-merken die wij u bieden in persverklaringen of andere openbare berichten met betrekking tot uw Toepassing gebruiken. Na beëindiging van deze Overeenkomst, zult u de Webs-merken niet meer gebruiken.

U verklaart dat Webs, naar eigen goeddunken, uw handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, afbeeldingen, tekens, logo's, domeinnamen en andere kenmerkende onderdelen van uw merk of identificatie mag gebruiken of hiernaar refereren die u via marketingmaterialen levert, waaronder financiële rapporten, presentaties, websitematerialen, klantenlijsten en andere media die op dit moment bekend zijn, dan wel hierna ontdekt worden, in samenhang met de marketing, advertenties en promotie van het Platform en alle producten, goederen, functies, mogelijkheden en/of services die met het Platform en uw gebruik ervan samenhangen.

11. Termijn en beëindiging

Uw licentie voor Webs-IP onder deze Voorwaarden voor Ontwikkelaars van Toepassingen loopt door totdat u of Webs deze beëindigt. U kunt de licentie en deze Voorwaarden voor Ontwikkelaars van Toepassingen beëindigen door Webs-IP niet meer te gebruiken. U bevestigt en verklaart dat Webs, op ieder gewenst moment en naar eigen goeddunken, zonder aansprakelijkheid, met en zonder opgaaf van reden en melding hierover: (a) de Webs-IP-licentie mag beëindigen; (b) uw toegang tot het Platform (tijdelijk) mag beëindigen; (c) deze Voorwaarden voor Ontwikkelaars van Toepassingen mag beëindigen of (d) de toegang tot uw Toepassing, dan wel een deel of functie van uw Toepassing of Gebruikersgegevens, mag verwijderen, blokkeren of uitschakelen. Verder behouden wij ons het recht voor om, zonder aansprakelijkheid, met en zonder opgaaf van reden en melding hierover, het Platform en/of een deel of functie hiervan om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken stop te zetten. Bovendien worden uw gebruikersrechten voor Webs-IP met onmiddellijke ingang beëindigd indien u een van de voorwaarden en bepaling in dit document overtreedt. Webs behoudt zich het recht voor om de toegang van een Gebruiker tot uw Toepassing te allen tijde, naar eigen goeddunken en zonder melding en aansprakelijkheid jegens u stop te zetten.

Na afloop of beëindiging van de licentie die hierbij wordt verleend, dient u het gebruik van Webs-IP onmiddellijk te staken en alle Gebruikersgegevens, die u bezit of controleert en die door ons zijn geleverd, te verwijderen (ook van uw Toepassingen en uw servers).

12. Voortlevende voorschriften

Naast mogelijke openstaande betalingsverplichtingen die u voor beëindiging bent aangegaan, zullen de volgende artikelen van deze Overeenkomst voortleven: artikelen 1, 2, 4, 5 en 9 tot en met 16.

13. Het doen van afstand

Hierbij verbindt u zich er toe om onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand te doen van het recht om een rechtszaak aan te spannen tegen Webs en zijn aangesloten bedrijven, zijn functionarissen, zijn raad van bestuur, zijn agenten, aandeelhouders, werknemers en vertegenwoordigers inzake enige claim, kosten, verliezen, aansprakelijkheid van welke soort dan ook (direct, indirect, speciaal, gevolg dan wel anderszins, ongeacht of deze voortkomt uit een onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid (actief, passief of toerekenbaar), contract, garantie, risico aansprakelijkheid, opgewekt vertrouwen of op grond van welke grond dan ook, dit ongeacht of Webs is gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade) voortkomend uit of op enige manier verbonden met: (i) een door u ontwikkelde Toepassing of enige andere vorm van intellectuele eigendom dat is gebaseerd op, gebruik maakt van of verbindt met het Platform of Webs-IP; en (ii) dat op een andere wijze zou kunnen voortkomen uit een connectie met uw gebruik van, uw verlaten op of verwijzing naar Gebruikersgegevens, Platform of Webs-IP. Indien u inwoner bent van de Amerikaanse staat Californië, doet u afstand van de California Civil Code 1542 waarin staat: ‘A general release does not extend to claims which the creditor does not know or suspect to exist in his favor at the time of executing the release, which if known by him must have materially affected his settlement with the debtor.’

14. Vrijwaring

In aanvulling op de vrijwaringsbepalingen in onze Gebruiksvoorwaarden, verklaart u hierbij Webs, haar dochtermaatschappijen, aangesloten bedrijven, co-branders, alle derde adverteerders, technologie leveranciers, diensten leveranciers en andere partijen, en ieder van hun respectieve functionarissen, raden van bestuur, agenten aandeelhouders, werknemers en vertegenwoordigers te vrijwaren van, te verdedigen tegen en niet verantwoordelijk te stellen inzake iedere van een derde afkomstige claim, eis, verlies, schade, kosten, of aansprakelijkheid (waaronder redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of in relatie staan tot: (i) uw schending van of beweerdelijke schending van deze ‘Voorwaarden voor Ontwikkelaars van Toepassingen; (ii) uw gebruik van of interactie met het Platform van Webs-IP; (iii) uw Toepassing: (iv) uw schending van enige wet, verdrag, regelgeving of ander overheidsbevel; (v) uw schending van het eigendomsrecht of van andere rechten van derden, of uw gebruik of misbruik van Gebruikersgegevens, inclusief een schending van ons Privacybeleid. Webs behoudt zich het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van enige zaak waarin u verplicht bent Webs te vrijwaren. U stemt er mee in samen te werken met onze verdediging tegen deze claims. U verklaart dat u geen enkele schikking zult treffen zonder dat Webs hiervoor vooraf schriftelijke goedkeuring verleent. We zullen redelijkerwijs alles in het werk stellen om u over deze claims, acties of procedures te informeren, zodra wij hiervan op de hoogte zijn.

15. Vertrouwelijkheid

Alle Webs-codes, -materialen, -gegevens of andere Webs-informatie (waaronder, zonder beperking, onze software, ons Platform en Webs-IP) waar u mee bekend raakt, al dan niet op mondelinge of schriftelijke wijze dan wel door inspectie van tastbare objecten waaronder technische gegevens, onderzoek, productplannen, kennis of anderszins en die vertrouwelijk is bedoeld dan wel niet algemeen bekend of duidelijk herkenbaar is voor het publiek, zijn en bevatten bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie van Webs (Vertrouwelijke Gegevens). U mag geen Vertrouwelijke Gegevens met anderen delen, behalve met uw medewerkers die deze gegevens nodig hebben of met consultants die middels een contract hebben verklaard gebonden te zijn aan vertrouwelijke beperkingen die minstens net zo sterk de Vertrouwelijke Gegevens beschermen als deze Voorwaarden voor Ontwikkelaars van Toepassingen. U mag geen Vertrouwelijke Gegevens met anderen delen, behalve met uw medewerkers die deze gegevens nodig hebben of met consultants die middels een contract hebben verklaard gebonden te zijn aan vertrouwelijke beperkingen die minstens net zo sterk de Vertrouwelijke Gegevens beschermen als deze Voorwaarden voor Ontwikkelaars van Toepassingen. U mag de Vertrouwelijke Gegevens niet gebruiken behalve om uw rechten uit te oefenen zoals vermeld in deze Voorwaarden voor Ontwikkelaars van Toepassingen. U treft redelijkerwijs alle maatregelen om de geheimhouding van de Vertrouwelijke Gegevens te beschermen en het oneigenlijk gebruik en openbaarmaking hiervan te vermijden Mocht u merken of vermoeden dat de Vertrouwelijke Gegevens oneigenlijk gebruikt of openbaar gemaakt zijn, dient u Webs hierover onmiddellijk te informeren. Alle Vertrouwelijke Gegevens blijven eigendom van Webs en er wordt noch een licentie, noch enig ander recht met betrekking tot de Vertrouwelijke Gegevens verleend. Wanneer wij dit schriftelijk verzoeken, zult u alle Vertrouwelijke Gegevens die u bezit aan Webs terugsturen dan wel vernietigen. Naast de voorwaarden van deze bepaling, blijft elke geheimhoudingsovereenkomst geldig die u en Webs los hiervan zijn aangegaan. Deze bepaling blijft geldig, ook indien deze Voorwaarden voor Ontwikkelaars van Toepassingen wordt beëindigd.

16. Algemeen

Wij kunnen deze Voorwaarden voor Ontwikkelaars van Toepassingen te allen tijde, zonder voorafgaande aankondiging en naar eigen goeddunken wijzigen. Wanneer u het Platform blijft gebruiken, stemt u in met dergelijke wijzigingen. Mocht Webs er niet in slagen om de rechten of bepalingen uit deze Overeenkomst niet uit te voeren dan wel te handhaven, betekent dit niet dat Webs afziet van deze rechten of bepalingen. Indien een rechtbank of rechtsbevoegdheid bepaalt dat een bepaling uit deze Overeenkomst niet geldig is, zijn partijen desondanks van mening dat het hof zou moeten proberen om de intenties van de partijen te bekrachtigen zoals deze in de bepaling zijn neergelegd en de andere bepalingen van deze Overeenkomst blijven volledig van kracht. De partijen zijn tegenover elkaar onafhankelijke contractanten. Deze overeenkomst betekent geen partnerschap of joint venture tussen de partijen en mag ook niet als zodanig worden uitgelegd en is ook geen relatie tussen werkgever en werknemer en u verklaart dat Webs geen bijzondere relatie of fiduciare plichten jegens u heeft U mag geen taken uit deze Overeenkomst aan anderen overdragen, noch mag u deze Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, aan anderen toewijzen. U kunt uw uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet delegeren of deze Overeenkomst, in zijn geheel of gedeeltelijk, cederen. Webs kan deze Overeenkomst, naar eigen inzicht, in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder uw instemming en zonder voorafgaande kennisgeving, cederen. Met uitzondering van de wederzijdse aanpassingen, vormen deze Overeenkomst en onze Servicevoorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en Webs en bepalen zij uw gebruik van de Services en het Platform en vervangen zij hierbij mogelijke voorafgaande overeenkomsten hierover (hetzij schriftelijk dan wel mondeling) tussen u en Webs. Niets in deze Overeenkomst zal ons ervan weerhouden ons te houden aan de wet en de geldende reglementen.

17. Contact opnemen met Webs

Indien u contact met Webs wilt opnemen over uw Toepassing, kunt u een e-mail naar [email protected] met gebruikmaking van het aanmeldingsformulier op onze Pagina voor ontwikkelaars maar u kunt zich ook aansluiten bij de Webs Platform Google Group op https://groups.google.com/group/webs-platform.

Anti-spambeleid

Voor het laatst bijgewerkt op: 31 juli 2013

Wat is webspam?

Webspam bestaat uit webpagina's die zijn bedoeld om de algoritmes van zoekmachines te manipuleren. Hierdoor krijgen websites een kunstmatig hoge score voor bepaalde sleutelwoorden of zoektermen, vaak met de bedoeling om hier financieel voordeel bij te hebben.

Webs neemt spam en webspam zeer serieus en hanteert een zero-tolerancebeleid met betrekking tot spam, webspam of aanverwante zaken. De volgende zaken zijn NIET TOEGESTAAN en zijn in strijd met de Servicevoorwaardenovereenkomst:

 • Inhoudelijke spam: Webs staat niet toe dat gebruikerswebsites of webpagina's gevuld worden met populaire zoektermen of zoektermen die te gelde gemaakt kunnen worden.
 • Spam via links: Webs staat niet toe dat er links naar pagina's worden aangemaakt met als enig of belangrijkste doel de linkscores van de pagina's te verhogen.
 • Inhoud die automatisch of via programmatuur wordt gegenereerd: Webs staat geen inhoud toe die via programmatuur wordt gegenereerd. Inhoud die via programmatuur wordt gegenereerd bestaat uit willekeurige stukken tekst die geen betekenis hebben voor de lezer, maar wel zoektermen bevatten.
 • Overmatig gebruik van zoektermen: Webs staat geen reclame van sites toe die gebruikmaken van 'keyword stuffing', een techniek waarmee webpagina's met sleutelwoorden worden geladen waardoor de website meer treffers bij het zoeken krijgt.
 • Cloaking: Webs accepteert geen reclame van websites die cloaking gebruiken, een techniek waarbij de inhoud die aan zoekmachines wordt aangeboden verschilt van de inhoud die aan gebruikers wordt aangeboden.
 • Verborgen doorverwijzingen van JavaScript: Webs accepteert geen reclame van websites die verborgen doorverwijzingen van JavaScript gebruiken. Verborgen doorverwijzingen zijn bedoeld om zoekmachines om de tuin te leiden. Er zit verschil in de inhoud die aan de zoekmachine wordt aangeboden en de inhoud die gebruikers te zien krijgen. Het is binnen de Servicevoorwaardenoverkomst niet toegestaan om JavaScript, een meta-refresh of andere technieken te gebruiken om een gebruiker naar een andere pagina te leiden met als doel om de gebruiker een andere pagina te tonen dan het verzamelprogramma van een zoekmachine ziet.
 • Doorsluispagina's: Webs accepteert geen reclame van webpagina's die bedoeld zijn om op bepaalde zinsdelen hoog te scoren in de zoekresultaten van zoekmachines, met als doel gebruikers vervolgens naar een andere pagina te leiden. In veel gevallen worden doorsluispagina's op een bepaald zinsdeel geschreven en leiden ze gebruikers via een trechter naar één bepaald eindpunt.
 • Inhoud met handelsmerken: Webs staat niet toe dat er handelsmerken van derden in de naam, het domein, het subdomein of in gekoppelde kopteksten van uw website worden gebruikt.
 • Verborgen teksten of links: Webs staat geen verborgen teksten of links in uw inhoud toe waarmee de scores van zoekmachines gemanipuleerd kunnen worden. Dit wordt gezien als misleiding en is derhalve in strijd met de Servicevoorwaardenovereenkomst.
 • Linkstelsels: Webs accepteert geen links die bedoeld zijn om de scores bij zoekresultaten van een website te manipuleren. Websites van gebruikers die zich van dit soort praktijken bedienen worden gezien als onderdeel van een linkstelsel en worden geblokkeerd. Hieronder valt elke manier waarop links naar uw site worden gemanipuleerd maar ook links die vanaf uw site doorlinken. Het manipuleren van deze links beïnvloedt de kwaliteit van de zoekresultaten en dit is in strijd met de Servicevoorwaardenovereenkomst van Webs.

Als u zich voor een Webs-account aanmeldt, gaat u akkoord en zult u uw account niet gebruiken voor het versturen van spam of het verspreiden van virussen of zult u op enige andere wijze de service niet misbruiken. Alle gebruikers van Webs-producten, -apps en -services dienen zich aan deze overeenkomsten te houden die onderdeel van de Servicevoorwaardenovereenkomst zijn.

Als Webs ontdekt dat een gebruiker in strijd met deze overeenkomst handelt, behouden wij ons het recht voor de gebruiker met onmiddellijke ingang te blokkeren. Indien het probleem zich blijft voordoen, behouden wij ons het recht voor om het gehele account te blokkeren en toegang tot alle Webs-producten, -apps en -services te weigeren. In zulke gevallen sturen wij een melding naar het opgegeven tweede e-mailadres van de websitebeheerder.

Als u ontdekt dat een Webs-gebruiker in strijd met deze overeenkomsten handelt, kunt u het misbruik aan Webs rapporteren via het onderdeel Misbruik rapporteren.